Jak zaznaczał prof. Szczepaniak w swojej prelekcji, efektywne nawożenie wymaga opracowania dobrej strategii. Zadanie rolnika polega na tym, aby stworzyć optymalne warunki roślinom do pobierania składników z gleby, a następnie do ich „przetwarzania” w plon. Naukowiec podał wiele przykładów, jak się to powinno realizować w praktyce oraz na jakie elementy agrotechniki należy zwracać uwagę. Nie jest to zadanie proste, gdyż wymaga holistycznego (całościowego) podejścia do zagadnienia.

W prelekcji naukowiec skoncentrował się na roli sukcesywnego wapnowania gleby. Podkreślał bowiem, że poza odpowiednią wilgotnością gleby, a więc ilością i rozkładem opadów, na pierwszy plan w kształtowaniu efektywności nawożenia wysuwa się odczyn gleby. To on decyduje o jej właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. W sposób pośredni lub bezpośredni odpowiada także za to, co się dzieje ze składnikami, które zostały wprowadzone do gleby w postaci nawozów.

Wapnowanie. Zacząć należy od uregulowanego pH

Jego zdaniem regulacja odczynu gleby stanowi nadrzędny element do uzyskania wysokiej efektywności nawożenia. Wapnowanie podwyższa bowiem dostępność dla roślin wszystkich makroelementów. Optymalny do ich wykorzystania zakres pH 6,0-7,0 (wykr. 1) obniża natomiast dostępność mikroelementów (wyjątek stanowi molibden, który zachowuje się podobnie jak makroelementy) (...).