W 2012 r. oczekiwany jest dalszy wzrost popytu na nawozy w skali światowej w związku z przewidywanym utrzymaniem się relatywnie wysokich cen upraw polowych. Zdaniem specjalistów w dłuższej perspektywie czynnikiem sprzyjającym zwiększaniu nawożenia będzie utrzymująca się silna presja na wzrost produkcji w związku z rosnącym popytem na surowce rolne zarówno ze strony przemysłu rolno-spożywczego, jak i przemysłu (biopaliwa). Zdaniem BGŻ szczególnie oczekuje się wzrostu wykorzystania nawozów w Azji oraz Ameryce Łacińskiej.


Z drugiej strony w perspektywie kolejnych 5 lat przewiduje się wzrost globalnych mocy produkcyjnych w związku z rozpoczętymi już inwestycjami w sektorze. Ponadto będzie postępować proces realokacji produkcji nawozów azotowych do regionów bardziej konkurencyjnych w ich produkcji. Możliwa jest również dalsza koncentracja podaży na rynku nawozów potasowych - wynika z danych BGŻ.