Projekt budowy Elektrowni Puławy o mocy 840 MWe i szacunkowych kosztach realizacji 3 mld złotych bezpośrednim sąsiedztwie spółki zakłada budowę elektrowni opalanej gazem ziemnym systemowym jako kombinowany układ gazowo-parowy. Sprawność przetworzenia energii chemicznej paliwa w energię elektryczną w elektrowni gazowej, w szczególności, zrealizowanej w układzie gazowo-parowym, zdecydowanie przewyższa parametry uzyskiwane w konwencjonalnej elektrowni węglowej. Są to wartości odpowiednio, dla elektrowni gazowej - ok. 60 proc., a dla klasycznej węglowej - do 40 proc.

Elektrownia Puławy zgodnie z koncepcją jej realizacji ma dostarczać energię elektryczną do krajowej sieci przesyłowej, jednocześnie umożliwiając dostarczanie części wytworzonej energii elektrycznej przyłączem bezpośrednim do Zakładów Azotowych „Puławy" S.A. Moc przyłącza bezpośredniego to 200 MW. Elektrownia Puławy dodatkowo może stać się źródłem dostaw ciepła, w szczególności do nowych i modernizowanych instalacji Zakładów Azotowych „Puławy" S.A., w ilości i cenie biznesowo uzasadnionej, to jest gdy warunki te będą korzystniejsze niż dla obecnej elektrociepłowni PUŁAW.
Obecnie funkcjonująca elektrociepłownia zakładowa PUŁAW pokrywa tylko ok. 40 % potrzeb energii elektrycznej a w przyszłości, uwzględniając rozwój PUŁAW, wystąpi w niej znaczący deficyt wytwarzanej energii cieplnej.

Niekorzystna dla przemysłu chemicznego w Europie dyrektywa IED dotycząca emisji NOx, SO2 i pyłów wprowadza od 2016 roku dalsze ograniczenia w emisji. W związku z powyższym, obecne uzależnienie produkcji energii i ciepła w Zakładach Azotowych „Puławy" S.A. od węgla, obniża konkurencyjność PUŁAW. By utrzymać zaplanowany rozwój firmy, niezbędne jest zagwarantowanie możliwości pozyskania tańszej energii elektrycznej i cieplnej produkowanej na przykład z gazu ziemnego - surowca o 2 krotnie mniejszej emisyjności CO2 od węgla kamiennego i nie stwarzającego problemów związanych z utylizacją żużla i popiołu. Przy lokalizacji elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki, istnieje możliwość łatwego wyprowadzenia mocy poprzez budowę nowej rozdzielni systemowej oraz wpięcia jej w istniejącą linię systemową.

PUŁAWY spodziewają się następujących efektów krótko i długoterminowych związanych z realizacją Projektu:
- Zagospodarowanie zbędnego majątku PUŁAW (nieruchomości wniesione do spółki);
- Możliwość zagwarantowania dostaw dla PUŁAW energii elektrycznej i ciepła użytkowego na korzystnych warunkach;
- Znaczne obniżenie kosztów związanych z nabywaniem praw do emisji CO2;
- Możliwość realizacji dużych nowych instalacji w spółce w oparciu o energię i ciepło z nowej elektrowni;
- Uzyskiwanie przychodów z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz spółki;
- Uzyskiwanie przychodów z tytułu dywidendy;
- Aktywizacja inwestycyjna regionu i stworzenie nowych miejsc pracy w tym aktywizacja spółek zależnych PUŁAW.