W związku z ustaleniami kontroli zastosowano 2 mandaty karne w stosunku do 2 osób, za nieprawidłowe oznakowanie opakowań jednostkowych oraz braki w dokumentach sprzedaży kompostu luzem, dotyczące identyfikacji kompostu, zaś w stosunku do 1 podmiotu, ze względu na stwierdzone uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji magazynowej i obrotu kompostami, zastosowano pouczenie na podstawie art. 41 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Należy podkreślić, że wszystkie podmioty, które wprowadzały do obrotu komposty: posiadały pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na ich wprowadzenie do obrotu oraz spełniały wymagania w zakresie jakości kompostów, określone w przepisach o nawozach i nawożeniu.

W przypadku 10 podmiotów (tj. w 41, 7 proc. ogółem skontrolowanych podmiotów) zawartości składników pożądanych w wytwarzanych odpadach komunalnych (N, P, K, substancji organicznej w suchej masie) były niższe od wymaganych w przepisach o nawozach i nawożeniu, a zanieczyszczenia np. metalami ciężkimi były wyższe od dopuszczalnych. Wytworzony produkt stanowił w większości odpad, który mógł być używany na rekultywację terenów zdegradowanych ekologicznie i nie kwalifikował się jako nawóz organiczny lub organiczno – mineralny.

Wpływ na skład produktu końcowego ma przede wszystkim sposób segregacji odpadów i pozyskiwanie odpadów biodegradowalnych. W odpadach organicznych, mechanicznie odsianych ze strumienia odpadów komunalnych, zawartość metali ciężkich jest kilkakrotnie wyższa niż pozyskiwanych selektywnie.

Przetwarzanie wymieszanych odpadów komunalnych, w niewielkim procencie pozwala na ich zastosowanie w rolnictwie, albowiem końcowy produkt kompostowania nie spełnia wymagań stawianych kompostowi, przeznaczonemu do stosowania w celach rolniczych.

Dlatego, szczególnego znaczenia ze względu na ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, nabiera nadzór i kontrola nad wprowadzanymi do obrotu nawozami organicznymi, jakimi są komposty uzyskiwane z odpadów komunalnych, w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach o nawozach i nawożeniu.