„Z kwoty 232.783.027,39 zł, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. w wysokości 226.067.519,53 zł oraz kwotę 6.715.507,86 zł wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 174.291.127,39 zł i przeznaczyć ją na: a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 158.901.127,39 zł; b) nagrody z zysku dla pracowników spółki, z wyłączeniem członków zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy obowiązującym w spółce: 15.390.000,00 zł. (...) Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 58.491.900,00 zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 3,06 zł na każdą akcję" - czytamy w projekcie uchwały ZA Puławy.

Spółka zaproponuje akcjonariuszom, ustalić dzień dywidendy na 31.01.2012 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21.02.2012r.

Ostatnio propozycję zarządu w sprawie podziału zysku zaakceptowała rada nadzorcza.

W grudniu 2010 akcjonariusze spółki zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2009/10 w wysokości 1,0 zł na akcję, czyli łącznie 19,115 mln zł.