W II kwartale roku obrotowego 2011/2012 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 136,0 mln zł, który jest wyższy o 118,9 mln zł od wypracowanego w analogicznym kwartale roku obrotowego 2010/2011. W segmencie agro zanotowano wzrost o 249,0 mln zł (o 69,7 proc.), w tym: 102,5 mln zł dotyczy GK GZNF „Fosfory".


Na wzrost przychodów w II kwartale roku obrotowego 2011/2012 w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego największy wpływ miały:
- wzrost cen niemal wszystkich podstawowych produktów Grupy Kapitałowej,
- wzrost ilości sprzedaży produktów nawozowych - szczególnie duży wzrost sprzedaży (o około 68,7 proc.) odnotowano dla mocznika produkowanego w Zakładach Azotowych PUŁAWY S.A., co jest efektem wzrostu zdolności produkcyjnych Wytwórni Mocznika po zrealizowaniu inwestycji tlenownia-amoniak-mocznik przy jednoczesnym postoju Wytwórni Mocznika w II kwartale roku ubiegłego w związku z trwającymi wówczas pracami integracyjnymi;
- połączenie Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. i Grupy Kapitałowej Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory" Sp. z o.o.


Jak informuje spółka ceny detaliczne nawozów mineralnych na rynku krajowym w I półroczu roku obrotowego 2011/2012 wykazywały trend wzrostowy. Ceny detaliczne nawozów azotowych do listopada 2011 roku charakteryzowały się niewielką dynamiką wzrostu, która zwiększyła się w grudniu 2011 roku. Wzrosty cen były powiązane z drożejącymi surowcami do produkcji nawozów. Z kolei na rynkach międzynarodowych ceny nawozów wykazywały tendencję spadkową (największą w przypadku RSM). Korzystne relacje kursów walutowych, w II półroczu roku 2011 sprzyjały realizacji transakcji eksportowych. Zarazem na rynkach zagranicznych wznowiono produkcję lub uruchomiono nowe znaczące moce nawozowe. Wiele firm ogłosiło też plany intensyfikacji produkcji nawozowej. Zmienia się też sytuacja w zakresie obowiązujących ceł i innych środków ochronnych na rynku europejskim i chińskim.