Celem komunikatu jest zwrócenie uwagi na potrzebę wprowadzenia bardziej efektywnych sposobów wykorzystania fosforu, a tym samym uczynienia go bardziej zasobooszczędnym.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkie zainteresowane podmioty, w tym w szczególności organizacje pozarządowe i przedsiębiorców, do zgłaszania do Komisji do dnia 1 grudnia 2013 r. wszelkich propozycji działań, które mogą przyczynić się do optymalnego wykorzystania tego pierwiastka począwszy od jego wydobycia, przetwarzania i stosowania, po recykling.

- Wydajna produkcja roślinna oznacza występowanie w glebie wystarczającej ilości (poziomu krytycznego) dostępnego dla roślin fosforu, by potrzeby roślin były spełnione - ale nie więcej. W UE kilka podjętych inicjatyw doprowadziło już do wydajniejszego wykorzystania fosforu i redukcji strat fosforu w rolnictwie. Inicjatywy te obejmują kodeksy praktyk i programy działań przewidziane w dyrektywie w sprawie azotanów48 oraz programy rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Zwiększone zainteresowanie ochroną gleb, wzmocnione dodatkowo strategią tematyczną w dziedzinie ochrony gleby, a także dotycząca gleby część zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GEAC)49 w ramach zasady wzajemnej zgodności we wspólnej polityce rolnej, przyczyniają się ulepszonego zarządzania glebą oraz ograniczenia utraty i erozji materii organicznej, które to czynniki odgrywają rolę w stratach fosforu. Konieczne są jednak dalsze ulepszenia w wykorzystywaniu fosforu oraz wydajności na poziomie gospodarstw rolnych - czytamy w komunikacie COM(2013)517 z dnia 8 lipca 2013 r.