Jak przypomina Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, pszczoła miodna oraz inne owady zapylające są niezwykle ważną częścią ekosystemu oraz jednym z głównych czynników plonotwórczych w produkcji roślinnej. Pszczoły wytwarzają również wiele cennych produktów tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko oraz jad pszczeli.

Jak dbać o pszczoły?

- W tym ważnym dniu warto wspomnieć, że ochrona pszczół i innych owadów zapylających przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami jest wielką troską Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W okresie intensywnego kwitnienia roślin, które są pożytkiem dla owadów zapylających, Inspekcja w celu ograniczenia zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin zwiększa liczbę działań kontrolnych i edukacyjnych – radzi Inspekcja.

 Współczesna uprawa roślin nie zawsze może się obyć bez chemicznych środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywana aplikacja pestycydów a w szczególności insektycydów, niesie niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Bardzo ważne jest więc prawidłowe korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przy ochronie upraw rolniczych a także na działkach, ogrodach przydomowych, terenach zielonych umiejscowionych zarówno na wsi, jak i w mieście.

Stosowanie agrochemikaliów a pszczoły

PIORiN przypomina, że przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany);
  • używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Ważna współpraca z rolnikiem

Dodatkowo Główny Inspektor podkreśla, że bardzo ważna jest współpraca rolników z pszczelarzami, gdyż pszczoły najczęściej mają swoje pożytki w przestrzeni rolniczej na polach, łąkach i sadach.

- Popełniane błędy oraz brak przekazywanych wzajemnie przez rolników i pszczelarzy informacji o wykonywanych zabiegach i lokalizacji uli mogą oddziaływać negatywnie na pszczoły. Każdy właściciel pasieki ma prawo zwrócić się z wnioskiem do osób stosujących środki ochrony roślin prosząc o informacje, w jakim czasie i jakimi preparatami będzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny obowiązek takiej informacji udzielić – podaje PIORiN.

W przypadku zauważania nieprawidłowości dotyczących stosowania środków ochrony roślin prosimy informacje o takich zdarzeniach przekazywać do wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (dane kontaktowe na http://piorin.gov.pl/wiorin/). Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa po potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości nakłada kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin.