• Glifosat jest obecnie  dopuszczony do stosowania w UE do 15 grudnia 2022 r. 
  • Batalia o glifosat w UE trwa, ważą się obecnie dalsze losy dla tej substancji.
  • EFSA oraz ECHA rozpoczęły otwarte i przejrzyste konsultacje dla tej substancji. 

Jak poinformowała EFSA, w równoległych konsultacjach urząd zbierze informacje zwrotne na temat sprawozdania z oceny odnowienia dotyczącej glifosatu. Konsultacje ECHA dotyczą raportu Zharmonizowanej Klasyfikacji i Oznakowania.

Wstępne oceny naukowe, które zostały dziś przekazane do konsultacji, zostały przygotowane przez Grupę ds. Oceny Glifosatu (AGG), w skład której wchodzą właściwe organy krajowe we Francji, na Węgrzech, w Holandii i Szwecji. 

EFSA i ECHA dążą do przejrzystości i jak najbardziej zbliżają obywateli i zainteresowane strony do pracy agencji. Wszystkie zainteresowane strony zachęca się do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez przedstawienie odpowiednich uwag lub informacji i danych naukowych. Konsultacje pozostaną otwarte przez 60 dni, a wszystkie komentarze zostaną opublikowane po ich zamknięciu na stronach internetowych obu agencji.

Po konsultacjach każda Agencja zestawi uwagi istotne dla ich procesu. W przypadku zharmonizowanego procesu klasyfikacji Grupa Oceniająca ds. Glifosatu i Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) ECHA rozważą przedłożone uwagi i dane. Rozważania te zostaną uwzględnione, gdy RAC opracuje swoją opinię w sprawie klasyfikacji glifosatu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).

Klasyfikacja chemikaliów opiera się wyłącznie na niebezpiecznych właściwościach substancji i nie uwzględnia zastosowania ani prawdopodobieństwa narażenia na działanie substancji. Narażenie uważa się za część oceny ryzyka substancji czynnych pestycydów, procesu prowadzonego przez EFSA.

Obecne stanowisko dla toksyczności glifosatu

Glifosat posiada obecnie zharmonizowaną klasyfikację jako powodujący poważne uszkodzenie oczu oraz jako działający toksycznie na organizmy wodne i powodujący długotrwałe skutki, przed oceną ECHA w 2017 r. i po niej. Uznano, że klasyfikacja pod kątem mutagenności komórek rozrodczych, rakotwórczości lub szkodliwego działania na rozrodczość nie jest uzasadniona . Wstępna ocena naukowa AGG nie zaleca zmiany istniejącej klasyfikacji.

Kiedy będzie dostępny raport?

EFSA uwzględni wyniki opinii RAC ECHA w sprawie klasyfikacji glifosatu w swojej wzajemnej ocenie i oczekuje się, że zakończy swoje prace w drugiej połowie 2022 r. Komisja Europejska wraz z osobami zarządzającymi ryzykiem z 27 państw członkowskich UE, podejmie wówczas decyzję, czy odnowić zatwierdzenie glifosatu do stosowania w UE.