O wysokości plonów nasion rzepaku ozimego w coraz większym stopniu decydują szkodniki i choroby. Obok słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego, które uszkadzają rośliny w okresie pąkowania, można obserwować coraz większe nasilenie występowania szkodników i chorób uszkadzających zawiązujące się łuszczyny i nasiona wewnątrz nich. Szkodnikami tymi są chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik, których larwy uszkadzają łuszczyny lub nasiona, jak również przyczyniają się do ich silniejszego porażenia przez patogeniczne grzyby, będące przyczyną takich chorób jak: czerń krzyżowych i szara pleśń.

Larwy zarówno chowacza podobnika, jak i pryszczarka kapustnika, żerują w łuszczynach w tym samym okresie, stąd wykonywane zabiegi powinny zwalczać oba te szkodniki jednocześnie.

Zaniechanie zwalczania larw chowacza podobnika może doprowadzić do zmniejszenia plonu nasion o 30 proc. Znaczny spadek plonu nasion obserwowano, gdy liczba uszkodzonych łuszczyn przez larwy pryszczarka kapustnika przekroczyła poziom 23 proc. Stwierdzono także, iż zwalczanie tych szkodników powoduje wzrost plonu nasion o 10 do 50 proc. Badania dotyczące możliwości łącznego stosowania insektycydów przeciwko szkodnikom łuszczynowym z fungicydami do zwalczania chorób rzepaku w okresie kwitnienia roślin zapoczątkowano w latach 80. XX wieku.

Dowiodły one, że niektóre mieszaniny insektycydowo-fungicydowe miały niższą skuteczność w zwalczaniu chorób łuszczynowych, jednakże skutecznie zwalczały szkodniki. Jednocześnie każdy wykonany zabieg opryskiwania roślin rzepaku ozimego w okresie kwitnienia, niezależnie od użytego insektycydu czy też jego mieszaniny z fungicydem, istotnie ograniczał liczbę łuszczyn uszkodzonych przez larwy chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika.

Powodowało to zwyżkę plonu średnio o 25 proc. Instytut Ochrony Roślin w latach 2010-2011 przeprowadził badania dotyczące możliwości zastosowania mieszanin zbiornikowych składających się z: insektycydu opartego na acetamiprydzie (Mospilan 20 SP) oraz fungicydu, którego substancją czynną jest flutriafol (Impact 125 SC) lub tebukonazol (Sparta 250 EW, Tebu 250 EW).

Prace prowadził dr Gustaw Seta.

Zarówno sam insektycyd Mospilan 20 SP, jak i jego mieszaniny z fungicydami Impact 125 SC, Sparta 250 EW oraz Tebu 250 EW, efektywnie zwalczały chrząszcze chowacza podobnika - skuteczność działania od 80 do 99 proc. Wpłynęły także na wzrost średniej liczby wykształconych łuszczyn o 7 do 14 proc. w 2010 r. i od 35 do ponad 40 proc. w 2011 r. Przeprowadzone zabiegi ograniczyły także liczbę łuszczyn rzepaku uszkodzonych przez larwy obu szkodników, a także grzyby powodujące czerń krzyżowych i szarą pleśń - skuteczność działania od ponad 80 proc. do 100 proc. W przypadku wszystkich mieszanin uzyskano wyraźny wzrost plonu nasion, wynoszący od 8 do blisko 25 proc. w 2010 r., a w 2011 r. od prawie 30 do 45 proc. Wykonana analiza fizykochemiczna, jak również brak widocznych objawów fitotoksyczności na roślinach, kwalifikuje badane mieszaniny do stosowania w szerokiej praktyce rolniczej.

Rezultaty badań zostały ogłoszone podczas 52. sesji naukowej Instytutu Ochrony Roślin w 2012 r.