Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmniejszenia o połowę lub całkowitego zakazu użycia pestycydów spotkały się z ostrą krytyką krajów członkowskich. Wszyscy są zgodni, że forsowane przepisy wymagają gruntownej zmiany. Niemiecka Federalna Agencja Środowiska (UBA) wystąpiła z propozycjami, które mają naprawić szkodliwe regulacje.

Jak cele redukcji stosowania pestycydów w rolnictwie europejskim urealnić?

Niemiecki urząd podaje warunki, które muszą zostać spełnione, by cele redukcji stosowania pestycydów w rolnictwie europejskim były osiągalne i wzywa KE do zweryfikowania przepisów – donosi rolniczy portal Agrarheute. Propozycje zmian Agencja opublikowała na łamach „Scientific Opinion Paper”.

Według Federalnej Agencji Środowiska rolnicy będą skłonni zaakceptować cele redukcji pestycydów, jeśli Unia Europejska zapewni wystarczające środki finansowe na wsparcie gospodarstw we wdrażaniu opcji zintegrowanej ochrony roślin i zrekompensowanie skutków ekonomicznych ograniczenia zużycia środków ochrony.

Niemiecki urząd proponuje, żeby Bruksela zobowiązała państwa członkowskie do ustalenia i zabezpieczenia odpowiedniego funduszu w swoich budżetach, na dopłaty pestycydowe dla rolników. Poniesione przez państwa koszty miałyby być refinansowane przez „unijną opłatę za pestycydy”.

Obszary wrażliwe

Agencja ma również alternatywy dla budzących największe kontrowersje regulacji dotyczących zakazu stosowania ś.o.r. na tzw. obszarach wrażliwych. UBA proponuje tworzenie i utrzymanie obszarów upraw wolnych od środków ochrony roślin, aby zapewnić szczególną ochronę niektórym gatunkom zwierząt i roślin. Odsetek obszarów uprawianych bez pestycydów lub odłogowanych miałby być stopniowo zwiększany na poziomie regionalnym - do poziomu 10% w 2030 r. w odniesieniu do wszystkich gruntów ornych, bez użytków zielonych. Kraje członkowskie miałyby sukcesywnie odnotowywać te obszary w swoich krajowych planach działania.
Kolejny postulat to okres przejściowy w ochronie samych obszarów wrażliwych i akwenów wodnych. Zaproponowano np. tworzenie pasów brzegowych o szerokości co najmniej 5 m wokół zbiorników, oraz stref buforowych dla obszarów intensywnie uprawianych sąsiadujących z obszarami chronionymi.

Eksperci z niemieckiej UBA wskazali jednak również na potrzebę zarówno precyzyjnego zdefiniowania obszarów wrażliwych dla całej UE, jak i ujednolicenia metod monitorowania sprzedaży i użycia ś.o.r., czy określania ryzyka ich stosowania.