Występowanie chorób wirusowych zbóż w naszym kraju jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Liczba kolejnych dni indukujących zmiany rozwojowe mszyc polegające na powstaniu permanentnie żyworodnych for i ich rozwoju jesienią na oziminach w ostatnich latach znacząco się zwiększyła. Dla przykładu w roku 2006 w Poznaniu wynosiła ona 17, a temperatura krytyczna, poniżej której wszystkie mszyce giną w wielu regionach Polski w ogóle nie wystąpiła.

Z uwagi na postępujące ocieplenie klimatu ostatniej jesieni zanotowano nalot mszyc na niespotykaną skalę. Skutkowało to stratami w uprawach, szczególnie jęczmienia ozimego.

Mając powyższe na uwadze i obserwując tegoroczne anomalie pogodowe (susza) można się spodziewać jeszcze większych niż w roku 2014 nalotów mszyc na plantacjach i porażenia ich przez wirus żółtej karłowatości (BYDV).

Dlatego Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie do obrotu preparatu Karate Zeon 050 CS na okres nieprzekraczający 120 dni, z przeznaczeniem do stosowania w uprawie jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego we wczesnych fazach rozwojowych w celu właśnie zwalczania mszyc. Odpowiedź resortu rolnictwa była odmowna.

Jak ministerstwo je uzasadniało? Jednym z powodów był m.in. fakt, że obecność mszyc trudno uznać za wywołanie sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin, dodatkowo w uzasadnieniu napisano, że minister dopuścił do obrotu środek Astep 225 FS tj. zaprawę nasienną, której zastosowanie obejmuje również mszyce we wczesnych fazach uprawy jęczmienia ozimego, w związku z tym w ocenie ministra istnieje w 2015 r. możliwość zapobieżenia występowania mszyc w uprawie poprzez zaprawienie ziarna, a zatem nie ma konieczności wydania zezwolenia na wprowadzenie nalistnego środka ochrony – podało ministerstwo.

W odpowiedzi PZPRZ napisało, że wyżej wymieniona zaprawa nie pozwala na pełną ochronę jęczmienia ozimego przed BYDV. – Zaprawa ta nie zapewnia bowiem ochrony przez okres całej jesieni – w szczególności w sytuacji, gdy jesień jest długa i ciepła. Temperaturą progową, poniżej której mszyce nie są zdolne do rozwoju jest temperatura -6ᵒC, im później wystąpi taka temperatura w okresie jesiennym, tym większe jest prawdopodobieństwo żerowania mszyc na zbożach przy braku ochrony w postaci zaprawy. Dlatego często pomimo zastosowania zaprawy, podczas długiej wegetacji jesiennej istnieje potrzeba dodatkowego opryskiwania roślin – podał Związek we wniosku.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych jest rozczarowany takim obrotem sprawy, tym bardziej, że jak podkreśla działa w interesie producentów zbóż, których reprezentuje i od których otrzymuje zgłoszenia dotyczące ryzyka porażenia jęczmienia ozimego BYDV i braku możliwości podjęcia działań zaradczych przez rolników.