Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek ustanowienia krajowych planów działania do 26 listopada tego roku, służących ustalaniu celów, środków i harmonogramów zmierzających do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Ministerstwo rolnictwa niedawno przedstawiło ten plan. Istnieje możliwość zgłaszania ewentualnych uwag do niego, zatem jego obecny kształt może jeszcze ulec zmianie. Plan określa cele ilościowe w zakresie ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, środki służące realizacji tych celów oraz harmonogramy ich realizacji.

Głównym celem krajowego planu działania jest ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Dla monitorowania stopnia osiągnięcia tego celu zostaną wykorzystane takie mierniki jak: utrzymanie w okresie realizacji krajowego planu działania procentowego udziału przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego poniżej 1,5 proc. Drugim ważnym celem jest utrzymanie w okresie realizacji KPD procentowego udziału przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego poniżej 1 proc. Aby osiągnąć te zamierzenia będą kontynuowane dotychczas prowadzone działania, które ograniczają zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin - przy czym część tych działań zostanie odpowiednio zmodyfikowana, jak również podjęte zostaną takie, które nie zostały wcześniej określone.

Jakie działania i zadania mają być realizowane w ramach ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin?
- Upowszechnianie zasad integrowanej ochrony roślin
- Upowszechnianie wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin
- Opracowanie, aktualizacja i udostępnienie metodyk integrowanej ochrony poszczególnych upraw
- Modyfikacja systemu sygnalizacji agrofagów
- Udostępnienie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin
- Utworzenie platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin *
- Upowszechnianie systemu integrowanej produkcji roślin
- Rozwój profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin
- Modyfikacja systemu szkoleń dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, osób dokonujących sprzedaży tych środków oraz doradców
- Modyfikacja systemu badań stanu technicznego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
- Podnoszenie świadomości społeczeństwa odnośnie środków ochrony roślin *
- Zapewnienie ochrony uprawom małoobszarowym
- Zapewnienie efektywnego nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
- Utworzenie systemów odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin *
- Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
- Zbieranie i analiza danych uzyskanych w trakcie działań kontrolnych, badań statystycznych dotyczących obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz systemów monitorowania zjawisk związanych ze środkami ochrony roślin *
- Opracowanie wskaźników oraz analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin
- Utworzenie systemu zbierania informacji o zatruciach ludzi środkami ochrony roślin *
- Utworzenie systemu zbierania informacji o zatruciach pszczół środkami ochrony roślin *
- Nadzór nad środkami ochrony roślin zawierającymi substancje czynne, które powinny być objęte szczególnym monitoringiem
- Promowanie dobrych praktyk stosowania środków ochrony roślin.
* - działania lub zadanie nie było realizowane przed przyjęciem KPD (pozostałe stanowią kontynuacje lub zadania realizowane przed przyjęciem KPD)