Odporność chwastów na herbicydy jest obecnie jednym z głównych problemów związanych z ochroną upraw przed zachwaszczeniem. Zjawisko to definiowane jest jako zdolność uprzednio wrażliwej populacji chwastów do przeżycia całego cyklu rozwojowego po zastosowaniu herbicydu w zalecanej dawce, w danych warunkach agronomicznych. O problemach z odpornością chwastów na stosowane herbicydy rozmawiamy z prof. Tadeuszem Praczykiem, kierownikiem Zakładu Badania Środków Ochrony Roślin IOR – PIB w Poznaniu.

FARMER: Kiedy należy podejrzewać, że na polu mamy do czynienia z biotypami odpornych chwastów na stosowane dotychczas herbicydy?

Prof. Tadeusz Praczyk: Pierwszym sygnałem, który może świadczyć o pojawieniu się na polu biotypów chwastów odpornych na herbicydy, jest niezadowalająca skuteczność wykonanego zabiegu herbicydowego. Jednakże wiele innych czynników może być powodem słabego działania herbicydów, a zwłaszcza:
nieodpowiednia dawka herbicydu,
nieodpowiedni termin wykonania zabiegu,
niska wilgotność gleby (zwłaszcza przy zabiegach doglebowych),
warunki klimatyczne (temperatura, obfite opady deszczu krótko po zabiegu),
czynniki związane z rozwojem chwastów (wielkość chwastów, duże nasilenie zachwaszczenia, ponowne wschody).

Ponieważ wiele czynników może wpływać na niezadowalającą skuteczność działania herbicydów, trudno określić wyłącznie na podstawie bieżących obserwacji polowych, że mamy do czynienia ze zjawiskiem odporności danego gatunku chwastu na herbicydy. Konieczne jest zebranie dodatkowych informacji, a w szczególności:
jaka jest skuteczność działania herbicydu na inne gatunki wrażliwe (jeżeli są one w wysokim stopniu zwalczane, to pojawienie się odporności analizowanego gatunku jest bardzo prawdopodobne);
czy po zastosowaniu herbicydu na polu pozostały pojedyncze, niezniszczone egzemplarze chwastu, nie biorąc pod uwagę tak zwanych „mijaków” (jeżeli tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się biotypu odpornego na herbicydy);
czy w przeszłości herbicyd skutecznie zwalczał dany gatunek chwastu lub stwierdzano z roku na rok coraz gorszą skuteczność działania tego herbicydu (jeżeli tak, to istnieje prawdopodobieństwo odporności);
czy na danym polu corocznie stosowany jest taki sam herbicyd lub inny herbicyd, ale o takim samym mechanizmie działania (jeżeli tak, to istnieje duże ryzyko selekcji biotypów odpornych).

Jak zatem potwierdzić, że to nie błędy w ochronie są odpowiedzialne za słabą skuteczność herbicydu?

Wiarygodną opinię odnośnie istnienia na danym polu zjawiska odporności chwastów na herbicydy można uzyskać wyłącznie po wykonaniu odpowiednich testów biologicznych. W 2017 r. konsorcjum składające się z jednostek naukowych, przedstawicieli przemysłu chemicznego i doradztwa rolniczego (IOR-PIB – lider projektu, UP w Poznaniu, IUNG – Oddział we Wrocławiu, UP we Wrocławiu, UTP w Bydgoszczy, UP w Lublinie, UR w Krakowie, SGGW w Warszawie, ZUT w Szczecinie, Politechnika Poznańska, BASF Polska Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o., Syngenta Polska Sp. z o.o., CDR – Oddział w Poznaniu) podjęło realizację projektu BIOSTRATEG pt. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”.

W wyniku realizacji projektu planuje się uzyskanie następujących rezultatów:
określenie aktualnego stanu występowania w Polsce zjawiska odporności u 4 ważnych gospodarczo gatunków chwastów w Polsce: miotły zbożowej, wyczyńca polnego, maku polnego oraz chabra bławatka;
poznanie najważniejszych cech biologicznych biotypów odpornych na herbicydy w kontekście ich przeżywalności i rozprzestrzeniania w środowisku;
opracowanie analizy ekonomicznej strat powodowanych przez biotypy chwastów odpornych;
opracowanie strategii antyodpornościowej w warunkach polskiego rolnictwa i jej upowszechnienie wśród rolników i doradców;
opracowanie internetowego systemu doradczego w zakresie zarządzania odpornością chwastów na herbicydy;
przygotowanie projektu koncepcyjnego dla laboratorium diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy.

Projekt trwa już kilka lat. Co udało się jak dotąd ustalić?

Do tej pory w ramach projektu zbadano próbki nasion miotły zbożowej z ponad 1300 lokalizacji, wyczyńca polnego – ze 180 lokalizacji, chabra bławatka – z 300 lokalizacji oraz maku polnego – ze 100 lokalizacji. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że odporność tych chwastów na herbicydy jest w Polsce zjawiskiem bardzo często spotykanym. Miotła zbożowa i wyczyniec polny wykształciły biotypy odporne zwłaszcza na powszechnie stosowane herbicydy z grupy sulfonylomocznika, ale także na herbicydy z grupy arylofenoksykwasów. Chaber bławatek i mak polny wykształciły biotypy odporne na herbicydy sylfonylomocznikowe. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że wiele biotypów wykazuje jednoczesną odporność na herbicydy o różnych mechanizmach działania (odporność wielokrotna). W takich przypadkach zwalczanie chwastów staje się zadaniem bardziej skomplikowanym.

Gdzie szukać informacji na temat odpornych biotypów chwastów?

Udowodnione zjawiska odporności chwastów na całym świecie można monitorować na stronie: www.weedscience.org. Znajduje się tam międzynarodowa lista odpornych biotypów gatunków chwastów (International Survey of Herbicide Resistant Weeds). Warunkiem zamieszczenia na tej liście jest spełnienie wielu kryteriów. Fakt ten musi być potwierdzony naukowo akceptowanymi przez organizację metodami badawczymi. Biotypy odporne muszą występować w warunkach polowych i cecha odporności musi być dziedziczona.

Co można wywnioskować na podstawie danych zamieszczonych na tej stronie?

Wyczytać można bardzo wiele. Przykładowo w ostatnich latach (2016-2020) na świecie naukowo udokumentowano 95 nowych przypadków odporności chwastów na substancje czynne herbicydów. W przypadku Europy przykłady takich gatunków podajemy w tabeli 1. Natomiast w Polsce w ostatniej dekadzie naukowcy udokumentowali 15 przypadków biotypów odpornych (tab. 2) i większość z nich dotyczy chwastów występujących w pszenicy ozimej.