- Parlament z zadowoleniem przyjmuje strategię „Od pola do stołu” i podkreśla znaczenie produkcji zrównoważonej i zdrowej żywności dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym dotyczących klimatu, różnorodności biologicznej, zerowego zanieczyszczenia i zdrowia publicznego – czytamy w komunikacie prasowym Parlamentu Europejskiego.

Jak zaznaczono, europosłowie podkreślili potrzebę zwiększenia zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha dostaw żywności i powtórzyli, że każdy – od rolnika po konsumenta – ma w tym rolę do odegrania. Aby zapewnić rolnikom sprawiedliwy udział w zyskach z żywności produkowanej w sposób zrównoważony, posłowie chcą, aby Komisja zwiększyła wysiłki – w tym poprzez dostosowanie zasad konkurencji – w celu wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw.

Europosłowie wyrazili też swoje opinie ws. rolnictwa ekologicznego. Uznali, że do 2030 roku należy zwiększyć powierzchnię upraw ekologicznych w całej Unii Europejskiej.

Inne zalecenia rezolucji obejmują:

1. Zdrowsze jedzenie.
- Oparte na badaniach naukowych zalecenia UE dotyczące zdrowej diety, w tym obowiązkowa unijna etykieta wartości odżywczej z przodu opakowania.
- Należy zająć się nadmiernym spożyciem mięsa i wysoko przetworzonej żywności o wysokiej zawartości soli, cukru i tłuszczu, w tym poprzez ustalenie maksymalnych poziomów spożycia.

2. Pestycydy i ochrona zapylaczy
- Usprawnienie procesu zatwierdzania środków ochrony roślin i lepsze monitorowanie wdrażania w celu ochrony owadów zapylających i różnorodności biologicznej.
- Wiążące cele redukcji dla stosowania pestycydów. Państwa członkowskie powinny realizować cele poprzez swoje plany strategiczne WPR.

3. Emisje gazów cieplarnianych (GHG)
- Pakiet „Fit for 55 in 2030” musi regulować i wyznaczać ambitne cele dotyczące emisji z rolnictwa i związanego z tym użytkowania gruntów, w tym surowe kryteria dla energii odnawialnej opartej na biomasie.
- Należy przywrócić i wzmocnić naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla.

4. Dobrostan zwierząt
- Potrzeba wspólnych, opartych na nauce wskaźników dobrostanu zwierząt w celu silniejszej ogólnounijnej harmonizacji.
- Obecne prawodawstwo UE musi zostać ocenione, aby zobaczyć, czy potrzebne są zmiany.
- Stopniowe zaprzestanie używania klatek w hodowli zwierząt w UE.
- Produkty pochodzenia zwierzęcego spoza UE powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy ich normy są zgodne z UE.

5. Rolnictwo organiczne
- Grunty ekologiczne UE powinny wzrosnąć do 2030 r.
- Potrzeba inicjatyw – promocyjnych, zamówień publicznych i fiskalnych – stymulujących popyt.

Co dalej?

Komisja planuje szereg wniosków ustawodawczych w ramach strategii „Od pola do stołu”. Posłowie podkreślają potrzebę naukowej oceny ex-ante (przed jej wdrożeniem). Podczas debaty plenarnej wielu wyraziło ubolewanie z powodu późnej publikacji przez Komisję raportu Wspólnego Centrum Badawczego na temat wpływu ekonomicznego tej strategii na rolnictwo i branże rolno-spożywczą.

- Odpowiedzialność za bardziej zrównoważone rolnictwo musi być wspólnym wysiłkiem rolników i konsumentów. Nasi rolnicy już teraz wykonują świetną robotę, więc kiedy słusznie prosimy ich o dalsze ograniczanie stosowania pestycydów, nawozów i antybiotyków, musimy ich wspierać, aby produkcja nie tylko przeniosła się poza UE. Zapewnienie dostępności żywności w rozsądnych cenach musi nadal być priorytetem – mówił po głosowaniu Herbert Dorfmann (PPE, IT), sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Co na to sami rolnicy?

Niedawno informowaliśmy, że europejskie organizacje rolnicze podawały, że brak jest danych odnośnie skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu”.

Teraz po głosowaniu PE również wystosowały wspólne oświadczenie. - Parlament Europejski głosował nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy „Od pola do stołu” – podnosili. - Wiemy, że wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego zgadzają się z głównymi celami określonymi w strategii „od pola do stołu”, że zmiany są konieczne i pozostajemy zaangażowani w odgrywanie naszej roli na drodze do przejście na bardziej zrównoważony system żywnościowy. Rzeczywiście wszyscy już pracujemy w tym kierunku. Obecnie brakuje nam jednak nowych narzędzi i jaśniejszego planu działania – podkreślali.

Czas leci nieubłaganie, a zmian nie da się zrealizować z dnia na dzień.

- Czekamy teraz na konkretne propozycje Komisji, zwłaszcza dotyczące martwych punktów zidentyfikowane w toczącej się debacie, np. na temat skutków ucieczki emisji, strategii europejskiej autonomii lub cen konsumpcyjnych. Mając to na uwadze, z zadowoleniem przyjmujemy również wyraźny sygnał wysłany przez Parlament, który wzywa Komisję Europejską do przygotowania kompleksowej oceny skutków wpływu strategii. Przegląd danych przedstawiony przez Komisję tydzień wcześniej byłby świetnym punktem wyjścia do takiego badania – napisały organizacje rolnicze.

Więcej o produkcji rolnej wobec Zielonego Ładu porozmawiamy 3 listopada w Warszawie podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie!

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji!