Zdaniem prof. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, przed branżą stoi bardzo duże wyzwanie. Trudno jest przekonać rolnika do stosowania w swoim gospodarstwie środków biologicznych w przypadku argumentów przemawiających za tym, że ich skuteczność nie jest tak wysoka jak tradycyjnych środków chemicznych. Co więcej cena takich produktów nie jest niższa, a więc i mniej atrakcyjna dla stosującego.

-Tutaj musimy dostarczyć inne argumenty. Podstawowym, będzie przekonanie rolnika do tego, że środki biologiczne cechują się bardzo korzystnymi cechami – wyjaśnia prof. Korbas.

Zalety środków biologicznych trzeba rozpatrywać w dalszej perspektywie

W rozmowie tłumaczy profesor, że patogeny nimi traktowane nie ulegają zjawisku odporności po ich zastosowaniu. Według naukowca, stosując je zwiększamy bioróżnorodność mikrobiologiczną, by po pewnym czasie doszło w środowisku do samoregulacji mikrobiologicznej. Jak zaznacza, takie produkty, możemy także stosować w tzw. ochronie hybrydowej czyli razem (według zaleceń) z prowadzoną ochroną chemiczną. Dzięki temu zmniejszamy ilość zużytych substancji czynnych i w mniejszym stopniu obciążane jest środowisko. Przy takim założeniu możemy także zwiększyć finalne efekty ochrony i podnieść nawet jej skuteczność.

- Ja myślę, że te argumenty będą bardzo potrzebne, żeby przekonać rolników. Dzięki temu możemy radykalnie zmienić np. stan fitosanitarny gleby. Nie możemy obliczać korzyści ze stosowania środka biologicznego w krótkim okresie czasowym. Musimy to przenieść na kilka lat– mówi prof. Korbas.

Kolejny pozytywny aspekt do jak zaznacza to dopłaty dla stosujących środki biologiczne, które są przewidziane w nowej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027.

Zainteresowany jesteś podejściem to nowej odsłony ochrony roślin. Co to jest ochrona hybrydowa? Jak ją realizować w praktyce w przypadku uprawy zbóż i rzepaku?

O tym mówił prof. Marek Korbas z IOR-PIB w Poznaniu podczas dwóch styczniowych konferencji: Kierunek Innowacja. Zainteresowany jesteś tematem ochrony hybrydowej? Wybierze się na lutowe konferencje. Tym razem wykład o tej tematyce wygłosi prof. Marta Damszel (UWM w Olsztynie).

Zapraszamy do rejestracji:

>> Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023 r.
>> Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023 r.

>> REJESTRACJA