Państwa członkowskie miały obowiązek przekazanie KPD do 26 listopada 2012 r.

- Wynika to z art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE l 309 z 24.11.2009, str. 71). Dyrektywa ta będzie transponowana do prawa krajowego przepisami projektowanej ustawy o środkach ochrony roślin, która obecnie jest w toku prac sejmowych (druk sejmowy nr 740) - poinformowała portal farmer.pl Iwona Chromiak z Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie dodała, że przekazanie krajowego planu działania Komisji Europejskiej uzależnione jest obecnie od stanowiska Komitetu do Spraw Europejskich RM, który rozpatruje przedmiotową sprawę.