Strategia ”Od pola do stołu" leży u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu, który mimo pandemii został właśnie ogłoszony.

- Kryzys związany z koronawirusem uwydatnił znaczenie solidnego i odpornego systemu żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej podaży żywności po przystępnych cenach. Pandemia uświadomiła nam również bardzo wyraźnie wzajemne powiązania między naszymi zdrowiem, ekosystemami, łańcuchami dostaw, wzorcami konsumpcji i ograniczeniami planety – informuje KE.

- Dzisiaj Komisja Europejska przyjęła kompleksową nową strategię różnorodności biologicznej, aby przywrócić naturę do naszego życia, oraz strategię „od pola do stołu” dla sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywności. Obie strategie wzajemnie się wzmacniają, łącząc przyrodę, rolników, biznes i konsumentów w celu wspólnej pracy na rzecz konkurencyjnej i zrównoważonej przyszłości - podano.

W strategii wyznaczono cele:
- zmniejszenie stosowania i ryzyka dotyczącego pestycydów chemicznych o 50 proc. oraz stosowania niebezpiecznych pestycydów o 50 proc. do 2030 r.
- zmniejszenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50 proc., przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby. Ograniczy to stosowanie nawozów o co najmniej 20 proc. do 2030 r.
- zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o 50 proc. do 2030 r.
- przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 25 proc. gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

- W oparciu o doświadczenia z wdrożenia dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów jasne jest, że można zrobić więcej, aby zmniejszyć ogólne stosowanie i ryzyko dotyczące pestycydów poprzez promowanie praktyk integrowanej ochrony roślin, w której stosowane są zrównoważone, biologiczne, fizyczne i inne niechemiczne metody ochrony upraw oraz pestycydy niskiego ryzyka. Aby utorować drogę dla rozwiązań alternatywnych i utrzymać dochody rolników, Komisja podejmie szereg kroków, w tym dokona przeglądu dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, wzmocni przepisy dotyczące integrowanej ochrony roślin oraz przyczyni się do szerszego stosowania bezpiecznych alternatywnych sposobów ochrony plonów przed agrofagami i chorobami. Komisja ułatwi również wprowadzanie do obrotu pestycydów zawierających biologiczne substancje czynne oraz wzmocni ocenę zagrożeń dla środowiska związanych ze stosowaniem pestycydów – podała KE.

Co z nawozami?

- Państwa członkowskie będą musiały wprowadzić ambitne i daleko idące środki w celu pełnego wdrożenia istniejących przepisów dotyczących zanieczyszczenia biogennego (N, P), aby uniknąć utraty składników odżywczych, które zanieczyszczają powietrze i wodę i stają się szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Komisja opracuje wraz z państwami członkowskimi plan działania w zakresie zintegrowanego zarządzania składnikami odżywczymi, aby zmniejszyć poziom zanieczyszczeń pochodzących z nadmiernego użycia nawozów i zapobiegać tym zanieczyszczeniom oraz aby rozszerzyć recykling składników odżywczych z różnego rodzaju odpadów organicznych w nawozy. Jest to zgodne z ambitnym celem osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń wyznaczonym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – informuje Komisja.

Jak podają, aby osiągnąć cel dotyczący rolnictwa ekologicznego w UE, należy zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy tego sektora i promować popyt. Oprócz środków wspólnej polityki rolnej (WPR), takich jak ekoprogramy, inwestycje i usługi doradcze, oraz środków wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), Komisja przedstawi plan działań na rzecz rolnictwa ekologicznego. Pomoże on państwom członkowskim stymulować zarówno podaż, jak i popyt na produkty ekologiczne. Zapewni zaufanie konsumentów poprzez kampanie promocyjne i zielone zamówienia publiczne.

Czy to dobra decyzja dla rolnictwa?

Źródło: KE