Profesjonalnym użytkownikiem jest więc każda osoba, która stosuje pestycydy w toku swej działalności zawodowej, w tym operatorzy, technicy, pracownicy i osoby samozatrudnione, zarówno w sektorze rolnym, jak i w innych sektorach gospodarczych.

Każdy kto stosuję środki ochrony roślin musi spełniać szereg wymagań związanych z ich stosowaniem. Zabiegi chemizacyjne jak i zakup oraz przewóz środków ochrony roślin mogą jedynie wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Obecnie ważność takiego zaświadczenia to 5 lat. Organizują go najczęściej ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze, ośrodki naukowe i prywatne firmy, które mają stosowne pozwolenie na prowadzenie takiego rodzaju szkoleń.

Ponadto profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin mają obowiązek prowadzić i przechowywać przez co najmniej trzy lata dokumentację dotyczącą stosowanych przez nich środków ochrony roślin, zawierającą nazwę środka ochrony roślin, datę zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W integrowanej ochronie roślin notatnik musi być poszerzony o stosowany płodozmian, ilość i rodzaj zwalczanego patogenu przed i po zastosowaniu środka ochrony roślin.

Profesor Marek Mrówczyński podkreślał, że prace nad końcowym efektem wyglądu notatnika w integrowanej ochronie roślin ciągle trwają i na pewno, ostateczny wzór tego dokumentu poznamy niebawem.

Profesjonalny użytkownik stosuję również środki ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie, który jest użyty zgodnie z przeznaczeniem i zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych, nie powodując przy tym zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
Właściwe stosowanie obejmuje również dostosowanie się do wymogów podanych w etykietach, jak i postępowanie z wytycznymi integrowanej ochrony roślin. Ważne jest by użyte środki były aktualnie zarejestrowane i posiadały pozwolenie na ich stosowanie w konkretnej uprawie.

Za kontrolę rolników odpowiedzialna będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Niektóre założenia sprawdzane będą również przez ARiMR podczas kontroli cross compliance.

Nowością sprawdzaną przez PIORiN będzie kontrola przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin. Nie będą tylko sprawdzane odpowiednie dokumenty, ale również całe gospodarstwo w trakcie wegetacji. Oznacza to kontrolę pól na obecność niektórych patogenów, zwłaszcza kwarantannowych. PIORiN również może podważyć słuszność wykonania zabiegu ochrony roślin. W niektórych gospodarstwach sprawdzana będzie jakość płodów rolnych, a dokładnie będą pobierane próbki surowców na pozostałości środków ochrony roślin. Ze względu na wysoki koszt takich badań będą one określane w przypadkach spornych bądź dla inspektorów niezbędnych do potwierdzenia swoich przypuszczeń odnośnie pewnych nieścisłości.

Profesor Mrówczyński zaznaczał jednak, że również ostateczne obowiązki inspektorów PIORiN nie są szczegółowo opracowane. Rok 2014 przyniesie decyzję w tej kwestii. Na pewno należy się spodziewać, że od nowego roku tych kontroli będzie więcej.