Stosownie do postanowień art. 4 dyrektywy PE i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów państwa członkowskie Unii Europejskiej miały obowiązek ustanowienia krajowych planów działania służących ustalaniu celów, środków i harmonogramów zmierzających do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Postanowienia dyrektywy 2009/128/WE będą transponowane do prawa krajowego przepisami projektowanej ustawy o środkach ochrony roślin, która w dniu 12 września 2012 r. została skierowana do Sejmu RP (druk sejmowy nr 740).

- Resort rolnictwa rozpoczął prace nad projektem krajowego planu działania w 2010 r., równolegle z pracami nad projektem ustawy o środkach ochrony roślin - poinformowała portal farmer.pl Małgorzata Książyk, dyrektor biura prasowego MRiRW.

- Projekt dokumentu w lutym br. został udostępniony na stronie internetowej resortu w celu zebrania uwag i opinii wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów. Projekt krajowego planu działania został następnie skonsultowany z zainteresowanymi organizacjami społeczno-zawodowymi, hodowcami roślin oraz instytucjami działającymi w obszarze objętym krajowym planem działania oraz z Ministrem Zdrowia a także Ministrem Środowiska, a zatem zakończony został proces konsultowania tego dokumentu - dodaje Książyk.

Państwa członkowskie miały obowiązek przekazanie KPD do 26 listopada 2012 r. Ale przed oficjalnym przekazaniem krajowego planu działania Komisji Europejskiej, jak podała Małgorzata Książyk, konieczne jest jeszcze uzyskanie akceptacji Komitetu do Spraw Europejskich RM.

- Jednocześnie 27 listopada br. Komisja Europejska poinformowała, że z obowiązku terminowego przekazania krajowych planów działania wynikających z dyrektywy 2009/128/WE wywiązało się jedynie siedem państw członkowskich. W związku z powyższym poproszono, aby pozostałe państwa przekazały krajowe plany działania do dnia 31 grudnia tego roku - dodała.

Poniżej przedstawiamy treść KPD na lata 2013-2017.