Opłacalność chemicznych zabiegów ochrony roślin wyraża się za pomocą różnych wskaźników opłacalności, miedzy innymi wskaźnikami E i Q. Wskaźnik E służy do porównania wartości uratowanego plonu do kosztów zastosowanych środków ochrony roślin - jest to iloraz wartości uratowanego plonu i kosztów poniesionych na zakup środków ochrony roślin stosowanych w zwalczaniu agrofagów na danej uprawie - podaje IOR.

Jeżeli wartość wskaźnika E jest większa od 1 to oznacza, że zabiegi były opłacalne - informuje Tomasz Krasiński z IOR.

Wskaźnik Q ocenia koszt zastosowanych środków ochrony roślin na tle wartości uzyskiwanego plonu - określa on stosunek kosztów środków ochrony roślin do wartości plonu wyrażonego w procentach.

- Jeżeli wartość wskaźnika Q przekracza 10 proc. to znaczy, że zabiegi zbyt mocno obciąża wartość uzyskiwanego plonu. Straty powodowane występowaniem agrofagów (przy braku ich zwalczania) szacuje się w warunkach Polski na 20 - 30 proc. plonu. W większości typowych przypadków przy szacowaniu nakładów na zakup środków ochrony roślin wysokość strat przyjmuje się na poziomie 20 proc. - dodaje Krasiński.

Wartości plonu i wartości strat analizowanych upraw obliczona jest z uwzględnieniem dopłat bezpośrednich (JPO; UPO; zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze; dopłata „cukrowa" i inne) - podaje IOR.

Kalkulator (plik exel do pobrania) jest na stronach Instytutu Ochrony Roślin

Poniżej przykład kalkulacji dla wskaźników E i Q.