- Bezpieczne i skuteczne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin powiązane jest z przestrzeganiem przez profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin poniżej wymienionych zasad – przestrzega PIORiN.

Zasady stosowania pestycydów

I wymienia w punktach na co rolnik powinien zwracać szczególną uwagę:

1. Stosuj integrowaną ochronę roślin!

2. Używaj tylko legalnych środków ochrony roślin!

3. Kupuj środki ochrony roślin wyłącznie od zarejestrowanych sprzedawców!

4. Informuj o planowanym zastosowaniu środka ochrony roślin!

5. Aplikuj środki ochrony roślin tylko zgodnie z etykietą!

6. Zachowuj warunki prawidłowego stosowania środków ochrony roślin!

7. Ukończ szkolenie!

8. Badaj i kalibruj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin!

9. Dokumentuj wykonane zabiegi środkami ochrony roślin!

- Użytkownicy profesjonalni, stosujący środki ochrony roślin są zobligowani do uwzględniania wymogów integrowanej ochrony roślin określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Według wymienionego rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami aby ograniczyć stosowane pestycydy. Stosowanie środków ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych – przypomina Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej resortu rolnictwa.

Gdzie kupować środki ochrony roślin?

Należy je nabywać wyłącznie od przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności i nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

- Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania udostępniony jest na stronie internetowej PIORIN. Środków ochrony roślin nigdy nie należy kupować np.: na straganie, z bagażnika samochodu, z zagranicy oraz z nieznanych źródeł w Internecie. Oferowane do sprzedaży preparaty muszą być w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach a dołączona do nich etykieta w języku polskim – informuje Inspekcja.

Warto też przypomnieć, że w większości etykiet środków ochrony roślin znajduje się zapis „Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację”. Przedmiotowy zapis nakłada na stosującego pestycydy obowiązek informowania o planowanych zabiegach osoby bezpośrednio narażone na oddziaływanie środków ochrony roślin pod warunkiem, że zwróciły się do niego z takim wnioskiem.

Jak używać pestycydów?

Przed każdorazową aplikacją należy obowiązkowo zapoznać się z zapisami etykiety środka ochrony roślin i tych zapisów należy bezwzględnie przestrzegać.

- W żadnym wypadku nie można stosować środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wyszczególnione w etykiecie. Nie wolno również przekraczać wskazanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów. Jedną z ważniejszych części etykiety, z którą należ się również zapoznać jest rozdział „Warunki bezpiecznego stosowania środka” zawierający wytyczne dotyczące m.in. środków ostrożności a w tym obowiązku wyznaczania stref ochronnych od zbiorników i cieków wodnych czy zalecenia w zakresie ochrony pszczół i innych owadów zapylających. Etykiety środków ochrony roślin udostępnione są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przypomina PIORiN.

Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Poza tym, osoby stosujące środki ochrony roślin powinny posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą ochrony roślin. Odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje uzyskuje się na szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji roślin.

- Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin należy wykorzystywać wyłącznie sprzęt, którego użycie zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Sprzęt taki musi być sprawny technicznie i skalibrowany. Badania techniczne i kalibracja zapewniają prawidłową aplikacje środków ochrony roślin. Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wykonują jednostki do tych czynności uprawnione – informuje Inspekcja.

I dodaje, że użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin. W dokumentacji należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.