Nieprawidłowe stosowanie herbicydów sprzyja zwiększaniu się liczby odpornych roślin w obrębie danej populacji chwastów. Najczęstszym popełnianym błędem przez ogrodników jest powszechne stosowanie herbicydów należących do tych samych grup chemicznych, a powstanie odpornej populacji będzie zależało od częstotliwości ich stosowania.

W konsekwencji pod wpływem silnej chemizacji oprócz uodporniania się chwastów dodatkowo następuje degradacja gleby. Zostają zaburzone naturalne procesy glebotwórcze, np. tworzenie się próchnicy, następuje nieprawidłowy obieg pierwiastków, silne zakwaszenie oraz liczne występowanie agrofagów glebowych.

Wszystkie te procesy można w znacznym stopniu zminimalizować stosując się do zasad integrowanej ochrony roślin. Występowaniu odpornych chwastów na herbicydy można zapobiec stosując m.in. zmianowanie, stosowanie zabiegów agrotechnicznych w zwalczaniu chwastów, przemienne stosowanie środków pochodzących z różnych grup chemicznych, mieszanie herbicydów o różnych mechanizmach działania, wykonywanie oprysków w okresie największej wrażliwości chwastów (faza kilku liści), stosowanie herbicydów w dawkach gwarantujące całkowite zniszczenie chwastów, dodatek adiuwantów do cieczy użytkowej (w przypadku obniżenia dawek), stosowanie herbicydów nieselektywnych przed wschodami roślin uprawnych.

Kolejnymi ważnymi aspektami w efektywnym odchwaszczaniu herbicydami jest rozpoznawanie gatunków chwastów i precyzyjne określanie faz rozwojowych rośliny. Dzięki temu możemy uzyskać większą skuteczność działania środka w momencie, kiedy posiadamy wiedzę na temat potrzeby i terminu wykonania oprysku. Dodatkowo wykonanie zabiegu w fazie największej wrażliwości chwastów, zapobiega uszkodzeniom roślin uprawnych.