Zatrucia pszczół często czynione są nieświadomie i przyczyniają się do wielkich strat nie tylko w gospodarstwach pasiecznych. Tracą na tym także właściciele opryskiwanych pól, bowiem rzepaku lub innej rośliny kwitnącej nie będzie miał kto zapylić.

Przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres w których środek nie może być stosowany);
  • nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty, lub pokrytych spadzią. Opryskanie pszczół cieczą robocza powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane, jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki;
  • wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);
  • sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;
  • przestrzegać okresów prewencji;
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Rolnik, sadownik czy plantator planujący opryskać swoją uprawę specjalistycznym środkiem, o dłuższym czasie karencji, powinien (a przepisy go do tego zobowiązują) poinformować tak miejscowy urząd gminy, jak i pszczelarzy czy koło pszczelarskie o planowanych zabiegach. Właściciele pasiek będą mieli wtedy czas - w przypadku pasiek wędrownych – by przenieść ule. Ale zabieg taki może być również szkodliwy dla pasiek stacjonarnych.

Poniżej podajemy akty prawne regulujące kwestię stosowania środków ochrony roślin:

• Ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin ;

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin;

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin;

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin.