• W grudniu 2019 r. rozpoczęto nowy proces oceny substancji czynnej glifosat na szczeblu Unii Europejskiej. Będzie on trwał około dwóch lat. 
  • Obecna rejestracja glifosatu w UE jest ważna do 15 grudnia 2022 r.
  • Jak przebiega proces oceny?

Glifosat stosowany jest od ponad 40 lat, jest jednym z najlepiej przebadanych pestycydów na świecie.

Dr Krystian Kather, kierownik do spraw glifosatu w UE, Dział regulacyjny, firma Bayer, podczas prezentacji aktualności na temat glifosatu w UE, przekonywał, że glifosat to najbardziej przebadana substancja czynna na świecie.
Dr Krystian Kather, kierownik do spraw glifosatu w UE, Dział regulacyjny, firma Bayer, podczas prezentacji aktualności na temat glifosatu w UE, przekonywał, że glifosat to najbardziej przebadana substancja czynna na świecie.

W styczniu 2020 r. amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) potwierdziła pozytywną opinię o bezpieczeństwie glifosatu. Także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) oraz wiodące organy regulacyjne ochrony zdrowia w Niemczech, Australii, Korei Południowej, Kanadzie, Nowej Zelandii, Japonii i w wielu innych państwach potwierdzają bezpieczeństwo środków opartych na glifosacie, pod warunkiem stosowania ich zgodnie z zaleceniami.

Glifosat - statut regulacyjny w UE

W roku 2017 po burzliwej walce odnowiono zezwolenie stosowanie glifosatu w UE na 5 lat. Do tego czasu ma zostać przeprowadzona ocena i podjęte kroki co dalej z tą substancją czynną. Obecna rejestracja glifosatu w UE jest ważna zatem do 15 grudnia 2022 r.  Na tej podstawie w grudniu 2019 r. rozpoczęto nowy proces oceny substancji czynnej glifosat na szczeblu Unii Europejskiej. Będzie on trwał około dwóch lat.

Historia legislacyjna glifosatu jest już długa, ale i także bardzo burzliwa. Najbliższe podjęte kroki zdecydują o przyszłości tej substancji czynnej w UE.Źródło: Bayer
Historia legislacyjna glifosatu jest już długa, ale i także bardzo burzliwa. Najbliższe podjęte kroki zdecydują o przyszłości tej substancji czynnej w UE.Źródło: Bayer

Ocena 4 państw

Zgodnie z prawem UE, w trakcie ww. procesu zwykle jedno państwo członkowskie UE (tzw. Sprawozdawca) jest odpowiedzialne za naukową ocenę substancji czynnej. W przypadku glifosatu, z uwagi na bardzo dużą liczbę badań naukowych, które należy ocenić, zdecydowano, aby jako Sprawozdawca pracowały wspólnie cztery państwa. Są nimi: Francja, Holandia, Szwecja i Węgry. Raport tych państw, działających jako Grupa ds. Oceny Glifosatu (ang. Assessment Group on Glyphosate – AGG), spodziewany jest obecnie w czerwcu 2021 r.

Kiedy dostępny będzie raport na temat glifosatu?

Długa jeszcze droga do podjęcia ostatecznej decyzji. Raport AGG będzie następnie omawiany z ekspertami naukowymi z wszystkich pozostałych państw członkowskich UE. Cały proces jest nadzorowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Zostaną przeprowadzone również naukowe konsultacje publiczne, podczas których każda zainteresowana osoba będzie mogła zabrać głos.

W wyniku opisanej powyżej procedury, Komisja Europejska sporządzi wniosek ustawodawczy dotyczący zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE. Ten wniosek zostanie następnie poddany pod dyskusję i pod głosowanie w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, któremu przewodniczy Komisja Europejska. W pracach Komitetu biorą udział eksperci regulacyjni ze wszystkich państw członkowskich UE.

Stan prac – pełna transparentność

Jak poinformowała firma Bayer ważna w tej kwestii zależy firmie na pełnej  przejrzystości całego tego procesu. Dlatego zachęca do śledzenia informacji o postępach w procesie i składanej dokumentacji. Wszystkie ważne kwestie w tej sprawie znajdują się na stronie www.glyphosate.eu, dostępnej również w języku polskim.

Upublicznienie tej dokumentacji to realizacja zobowiązania Grupy Firm ds. Odnowienia Zezwolenia Glifosatu (ang. Glyphosate Renewal Group – GRG) w zakresie przejrzystości procesu.

Przejrzystość i dialog przyczyniają się do wzrostu zaufania publicznego do unijnego systemu regulacyjnego. 
Przejrzystość i dialog przyczyniają się do wzrostu zaufania publicznego do unijnego systemu regulacyjnego. 

Jednocześnie Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), odpowiadająca za zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie substancji chemicznych, przeprowadzi w latach 2021-2022 swoją ocenę glifosatu.