Komisja Europejska przygotowała dokument Inception Impact Assesment dotyczący dostosowania prawodawstwa UE w zakresie materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów politycznych Zielonego Ładu i związanych z nim strategii „Od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Ta zmiana ma na celu:

  • dostosowanie prawodawstwa UE dotyczącego materiału roślinnego i rozmnożeniowego do celów politycznych Zielonego Ładu i jego gospodarstw rolnych, bioróżnorodności, adaptacji do klimatu, strategii cyfrowych i leśnych,
  • wspierać rozwój techniczny, zrównoważone i odporne na zmiany klimatu systemy rolno-spożywcze i lasy oraz chronić bioróżnorodność i zasoby genetyczne roślin i lasów
  • usunąć bariery w handlu na jednolitym rynku.

Komisja podejmuje działania na rzecz lepszego dostosowania przepisów dotyczących roślinnego i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu”, różnorodności biologicznej i adaptacji do klimatu. Przyszłe przepisy UE mają być jednolicie stosowane, wydajne i skuteczne, bardziej otwarte na integrację nowych i przyszłych zmian, bardziej zrównoważone i wspierające różnorodność biologiczną, odporne na klimat oraz zapewniające wysoki poziom ochrony środowiska.

Ten plan działania jest otwarty na opinie przez 4 tygodnie. Informacje zwrotne będą brane pod uwagę przy dalszym rozwoju i dopracowaniu inicjatywy.

Dokument dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej. Konsultacje trwają do 13 lipca 2021 r.