Jak wynika z wypowiedzi rzecznik Ministerstwa Rolnictwa w projekcie ustawy dot. ochrony roślin przewidziane są liczne zmian. Bardzo ważną z nich jest wprowadzenie kary w postaci opłaty sankcyjnej w przypadku: prowadzenia reklamy środka ochrony roślin, w sposób niezgodny z przepisami oraz wprowadzania do obrotu środka ochrony roślin, dla którego nie zostało wydane zezwolenie  na jego wprowadzanie do obrotu.Kary mają wahać się od 5 tys. zł nawet do 500 tys. zł, w zależności od kosztu emisji reklamy. 

- Do najważniejszych kwestii, które uległy zmianie w projekcie przedmiotowej ustawy zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odniesieniu do projektu z kwietnia br należy m.in. to, iż utrzymano kompetencje ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie  dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu. Tym samym minister właściwy do spraw rolnictwa będzie organem właściwym w zakresie kontaktów z wnioskodawcami oraz zapewni koordynację współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Komisją Europejską i Europejskim Urzędem do spraw Bezpieczeństwa Żywności, w w/w zakresie - informuje Małgorzata Książyk. 

Ponadto w projektowanej ustawie, która została przekazana do uzgodnień międzyresortowych zaproponowano, aby zadania ministra właściwego do spraw rolnictwa dot. środków ochrony roślin zostały przekazane dyrektorowi Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej. Intencją przeniesienia tych kompetencji było przekształcenie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w jednostkę zajmującą się kompleksowo sprawami chemizacji rolnictwa, w tym rejestracją środków ochrony roślin i adiuwantów, nawozów czy środków wspomagających uprawę roślin (odpowiednie zmiany dotyczące przeniesienia rejestracji nawozów i środków wspomagających uprawę zostały wprowadzone do projektu zmieniającego ustawę o nawozach i nawożeniu.).

- W związku z trudną sytuacją finansów publicznych objętych procedurą nadmiernego deficytu, mając na względzie ograniczenie wydatków budżetowych, w oparciu o przeprowadzoną analizę stanu zatrudnienia i finansów Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, podjęta została decyzja o pozostawieniu rejestracji środków ochrony roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dodaje Książyk.

Dodatkowo dostosowano przepisy w zakresie klasyfikacji i oznakowania  środków ochrony roślin do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylającego dyrektywę 67/548/EWGF i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.