Jak dodał, następnie rozpocznie się II etap konsultacji społecznych, o czym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformuje opinię publiczną, m.in. w komunikatach umieszczonych na stronie internetowej i w social mediach MRiRW. 

Przypominamy, że w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych pierwszego projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, które odbywały się w okresie od 18 grudnia 2020 roku do dnia 15 lutego 2021 roku, łącznie wpłynęło ponad 3,5 tys. komentarzy/uwag/postulatów.

- Najliczniejszą grupą, która wzięła udział w konsultacjach były osoby fizyczne (stanowili oni 30% zgłaszających), organizacje i związki zawodowe reprezentujące rolników, organizacje pozarządowe reprezentujące społeczności lokalne, w tym LGD, podmioty doradztwa rolniczego, jednostki naukowo-badawcze oraz rolnicze uczelnie wyższe, samorządy lokalne i regionalne. W głównej mierze zgłaszane postulaty dotyczyły instrumentów wsparcia dla gospodarstw rolnych, w tym m.in. wprowadzenia definicji aktywnego rolnika, kwestii związanych z warunkami kwalifikowalności do wsparcia w poszczególnych interwencjach, a także szereg uwag koncentrowało się na braku instrumentów wsparcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę techniczną obszarów wiejskich, wsparcia tworzenia działalności gospodarczej różnicującej dochody gospodarstw oraz poziomu procentowego alokacji przeznaczonej na realizację podejścia LEADER /RLKS – wyjaśnił nam Mamiński. 

My dopytaliśmy o najczęściej pojawiające się uwagi odnośnie tematyki związanej z agrotechniką o czym pisaliśmy wielokrotnie w artykułach na naszej stronie np. m.in. o pasach uprawnych wolnych od środków ochrony roślin i nawozów czy zielonych ścierniskach, które budziły spore kontrowersje i pytania rolników.

Spośród wszystkich zgłoszeń, w ramach przeprowadzonych konsultacji, kwestie związane bezpośrednio z agrotechniką dotyczyły głównie, jak poinformował Dariusz Mamiński:
- wymogów w ramach ekoschematów;
- magazynowania węgla w glebie i odbudowy poziomu próchnicy w glebie;
- rozwoju metod rekultywacji i remediacji gleb;
- stosowania biologicznych środków ochrony roślin;
- ograniczenia stosowania tradycyjnych środków ochrony roślin.

- Uwzględniając sygnały dochodzące ze środowisk reprezentujących stronę społeczną o zbyt krótkich terminach jakie zostały wyznaczone na konsultacje społeczne w ramach innych funduszy (np. umowy partnerstwa), Minister RiRW podjął decyzję o pozostawieniu aktywnej webankiety, na dedykowanej konsultacjom stronie na portalu gov.pl, tak aby umożliwić dalsze zgłaszanie uwag propozycji zmian lub komentarzy w ramach konsultacji społecznych do pierwszego projektu Planu Strategicznego dla WPR – poinformował nas przedstawiciel ministerstwa rolnictwa.