Co zmieni się w Integrowanej Produkcji od roku 2014? Przede wszystkim nastąpi przekazanie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin podmiotom certyfikującym. Jednostki certyfikujące będą prowadziły rejestr producentów rolnych, którzy zgłosili zamiar stosowania IP, poza tym te jednostki będą kontrolowały producentów rolnych IP.

Za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym pobranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań oraz za przeprowadzenie badań podmiot certyfikujący będzie mógł pobrać opłatę. Dodatkowo poświadczeniem IP będzie certyfikat wydawany przez jednostkę certyfikującą, na czas niezbędny do zbycia płodów rolnych, nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie prowadziła wówczas nadzór nad jednostkami certyfikującymi.