Stało się tak na mocy decyzji nr 277/402/2022 wydanej przez ministra edukacji i nauki. Jak podano, kategorię przyznaje się na okres do dnia, w którym decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach kolejnej ewaluacji stanie się ostateczna. W przypadku gdy podmiot nie będzie objęty kolejną ewaluacją w danej dyscyplinie, traci kategorię naukową z końcem roku, w którym rozpoczęła się ta ewaluacja.

Warto wiedzieć, że w ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

- Aktualna ocena parametryczna jednostek naukowych, którą przeprowadziło w lipcu 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki zakwalifikowała Instytutu Ochrony Roślin - PIB do kategorii A, czyli poziomu bardzo dobrego. Taką samą ocenę otrzymał IOR-PIB również w 2010 r. Wszystkie jednostki naukowe, czyli instytuty badawcze, uczelnie wyższe oraz PAN są oceniane wg kryteriów ewaluacji, które uwzględniają poziom naukowy, w tym artykuły , monografie, patenty i wynalazki. Również w ocenie uwzględnia się efekty finansowe badań oraz udział w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, a także wykonywane usługi badawcze dla gospodarki.

W ocenie jednostek naukowych uwzględnia się również wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, a także ochronę środowiska przyrodniczego i bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Kategoria A świadczy o jakości badań oraz wdrożeń, które dla potrzeb Polski prowadzi IOR-PIB od ponad 70 lat. Również umożliwia prowadzenie rozwoju naukowego, poprzez doktoraty i habilitacje, a także studia podyplomowe z zakresu ochrony roślin. Dotyczy to pracowników IOR-PIB oraz wszystkich chętnych z całej Polski. Kategoria A umożliwia i ułatwia szeroką współpracę krajową i międzynarodową, bo zapewnia najwyższą jakość działalności naukowej oraz wdrożeniowej, a także wpływa na jakość ekspertyz i opinii, które IOR-PIB wykonuje dla MRiRW oraz organizacji rolniczych i doradczych.

Kategoria A dla IOR-PIB to zasługa wszystkich Pracowników oraz zaplecza badawczo-wdrożeniowego, w tym wielu laboratoriów, które posiadają certyfikat jakości Polskiego Centrum Akredytacji. Badania na najwyższym poziomie prowadzone są także w Polowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Winnej Górze koło Środy Wlkp., gdzie również upowszechnia się wiedzę z zakresu integrowanej ochrony roślin. Wiedzą ta wykorzystywana jest także poprzez portale internetowe i nowoczesne środki przekazu, co jest szczególnie istotne w dekadzie istotnych zmian, które UE planuje wprowadzić do 2030 r., poprzez redukcję stosowania środków ochrony roślin - mówi portalowi farmer.pl Prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w latach 2018 - 2021 oraz 2007 - 2012.

Kategoria naukowa A oznacza poziom bardzo dobry. Gratulujemy.