Państwa członkowskie zostały zobligowane do organizowania kampanii informacyjnych dla obywateli, przeprowadzania corocznych badań, przygotowywania planów awaryjnych, oraz ćwiczeń symulacyjnych i planów działania na rzecz zwalczania tych agrofagów.

Z zadowoleniem odniósł się do przyjęcia tego wykazu, komisarz Vytenis Andriukaitis odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, powiedział: W ciągu ostatnich pięciu lat zdrowie roślin zajmowało wysokie miejsce w planie moich działań. Dlatego szczególnie cieszy mnie, że do swoich osiągnięć mogę zaliczyć ten wykaz priorytetów, który pomoże UE i jej państwom członkowskim w lepszym przygotowaniu się na występowanie tych bardzo niebezpiecznych agrofagów i w odpowiednio wczesnym im przeciwdziałaniu, co oznacza wkład w europejski zielony ład oraz ochronę bioróżnorodności, ekosystemów naturalnych i unijnego rolnictwa.

Potencjalne szkody

Selekcja 20 agrofagów opierała się na ocenie przeprowadzonej przez komisyjne Wspólne Centrum Badawcze i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich rozprzestrzeniania się i zadomawiania oraz skutków ich występowania dla UE. Pod uwagę wzięto również opinie specjalnej grupy ekspertów oraz wyniki konsultacji.

Nowa metodyka pokazuje na przykład, że bakteria Xylella fastidiosa – agrofag o największym wpływie na uprawy rolne, w tym na owoce – może wyrządzić straty w produkcji rocznej w wysokości 5,5 mld euro, wpływając na 70 proc. wartości unijnej produkcji starszych drzew oliwnych (w wieku powyżej 30 lat) i 35 proc. wartości produkcji młodszych drzew oliwnych w przypadku rozprzestrzenienia się bakterii w całej UE. Jak podaje Główny inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, najczęściej porażane gatunki roślin przez bakterie Xylella fastidiosa o znaczeniu gospodarczym dla Polski to winorośl (Vitis vinifera, V. labrusca, V. riparia) i brzoskwinia (P. persica), a także: grusza azjatycka (Pyrus pyrifolia), borówka wysoka (Vaccinium corymbosum, Vaccinium virgatum), śliwa japońska (Prunus salicina), śliwa domowa (Prunus domestica), wiśnia (Prunus cerasifera), czereśnia (Prunus avium).

Oprócz bezpośredniego wpływu na produkcję, agrofagi mają znaczący pośredni wpływ na wiele sektorów gospodarki wyższego lub niższego szczebla. Na przykład, gdyby azjatycka kózka (Anoplophora glabripennis) rozprzestrzeniła się na całą UE, mogłoby to doprowadzić do utraty ponad 5 proc. całego drzewostanu kilku unijnych gatunków drzew leśnych, takich jak olcha, jesion, buk, brzoza, wiąz, klon czy platan. Wartość tych drzew wynosi 24 mld euro, a wpływ gospodarczy na sektor leśnictwa wyższego szczebla może wynieść 50 mld euro.