Zdecydowana większość gdyż 1332 próbek wykonano w ramach kontroli podstawowej, natomiast 264 w ramach kontroli interwencyjnej.

Wśród próbek objętych kontrolą podstawową, wydano 1284 atestów z orzeczeniem pozytywnym, potwierdzającym dobrą jakość badanego preparatu. 47 środków uzyskało atest negatywny i w 1 przypadku kontrola zakończyła się bez wydania żadnego orzeczenia (badanie jakości wykraczało poza kompetencje laboratorium).

Oznacza to, że w śród spontanicznych kontroli 3,7 proc. próbek wykazywała poważne nieprawidłowości stanowiące podstawę do podjęcia decyzji o wycofaniu towaru z obrotu.

Zdecydowanie więcej nieprawidłowości wykazała kontrola dla próbek interwencyjnych (pochodzących w przypadku zgłoszonych skarg, reklamacji, toczących się postępowaniach administracyjnych, fałszerstw ś.o.r., dochodzeń policji i prokuratury itp.). W tym przypadku odsetek nieprawidłowości wyniósł aż 62,5 proc. całkowitej liczby próbek objętych tym rodzajem kontroli. Przebadano w sumie 264 próbki,z czego 75 uzyskało atest pozytywny, 165 negatywny, a w przypadku 24 próbek nie wydano orzeczenia.

Jednocześnie wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że obszarem najbardziej narażonym na występowanie nieprawidłowości są ś.o.r. objęte handlem równoległym. W badanym okresie, w ramach kontroli podstawowej badano 250 próbek środków z handlu równoległego. Odsetek nieprawidłowości w tej grupie środków wyniósł 12 proc., co daje 2,3 proc. w stosunku do całkowitej liczby próbek objętych kontrolą podstawową. W grupie próbek środków z handlu równoległego pochodzących z poboru interwencyjnego odsetek nieprawidłowości wyniósł 78,8 proc., czyli 29,6 proc. w stosunku do 264 próbek badanych w ramach kontroli interwencyjnej.

Szczegółowe wyniki tejże kontroli zostały opublikowane w artykule „Urzędowa kontrola jakości środków ochrony roślin w Polsce w latach 2011–2015”. Publikacja ukazała się w Progress In Plant Protection. Autorami są: Marek Miszczyk, Marlena Płonka, Dorota Kronenbach-Dylong.