- W latach 2011–2020 sprzedaż pestycydów w Unii Europejskiej utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie, a całkowita wielkość sprzedaży rocznej wahała się ± 6% w okolicach poziomu 350 000 ton. W 2020 roku sprzedano nieco mniej niż 346 000 ton – wynika z danych opublikowanych przez KE. Informacje te pochodzą z danych dotyczących sprzedaży pestycydów opublikowanych niedawno przez Eurostat.

Najwięcej sprzedaje się fungicydów

- Pod względem sprzedanych środków ochrony roślin najwyższe wolumeny sprzedaży w 2020 r. dotyczyły „środków grzybobójczych i bakteriobójczych” (43 proc. całości), „herbicydów, niszczycieli naci i środków do zwalczania mchu” (35 proc.) oraz „insektycydów i akarycydów” (14 proc.) – wynika z danych opublikowanych przez ec.europa.eu.

Co ciekawe, jak podano dalej, w 2020 r. fungicydy nieorganiczne (zawierające związki miedzi, siarkę nieorganiczną i inne fungicydy nieorganiczne, z których wiele jest dozwolonych w rolnictwie ekologicznym) stanowiły nieco ponad połowę (57 proc.) „środków grzybobójczych i bakteriobójczych” sprzedawanych w UE.

Kto sprzedaje najwięcej pestycydów?

Cztery państwa członkowskie UE (Niemcy, Hiszpania, Francja i Włochy) – również główni producenci rolni w UE – odnotowały najwyższy wolumen sprzedaży w większości głównych grup.

Szczegółowe dane są widoczne w wykresie (twitt poniżej), który obrazuje sprzedaż pestycydów w UE (zmiana procentowa)

- 16 państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane dla wszystkich głównych grup, odnotowało łączny 7 proc. spadek sprzedanych pestycydów w 2020 r. (233 509 ton) w porównaniu z 2011 r. (251 868 ton). Nieco ponad dwie trzecie (67 proc.) całkowitej sprzedaży środków ochrony roślin w UE w 2020 r. przypadło na te 16 krajów – podała Komisja Europejska.

Niższa sprzedaż środków ochrony roślin

Co ciekawe, z danych opublikowanych przez serwis ec.europa.eu wynika, że w latach 2011–2020, jedenaście z szesnastu krajów członkowskich, dysponujących dostępnymi danymi odnotowało niższą sprzedaż pestycydów.

- Największy spadek odnotowano w Czechach (-38 proc.). Portugalia, Dania, Rumunia, Belgia i Irlandia również zgłosiły sprzedaż, która w 2020 r. była o co najmniej 20 proc. niższa niż w 2011 r. – podano.

Z kolei Austria (+61 proc.) i Łotwa (+77 proc.) odnotowały znacznie wyższą sprzedaż pestycydów w 2020 r. niż w 2011.

Uwagi merytoryczne

Komisja podkreśliła, że aby zrozumieć badania dotyczące wolumenu sprzedaży, trzeba wiedzieć, że w okresie referencyjnym 2011–2020 < 1 proc. całkowitej wielkości sprzedaży stanowiły wartości poufne i dlatego nie mogły zostać uwzględnione.

Poza tym do celów niniejszego zestawienia opracowanego przez serwis, termin „pestycydy” odnosi się do środków ochrony roślin i obejmuje następujące kategorie: „fungicydy i środki bakteriobójcze”, „herbicydy, niszczyciele naci i mchy”, „insektycydy i akarycydy”, „moluskocydy”, „ regulatory wzrostu roślin” oraz „inne środki ochrony roślin”.