CHOROBY

Głownia guzowata kukurydzy jest chorobą wywoływaną przez grzyba, który może infekować wszystkie nadziemne części kukurydzy, powodując wystąpienie lokalnych objawów chorobowych w postaci guzów, deformacji liści, pędów, kwiatostanów lub poszczególnych ziarn. Każda narośl jest wynikiem infekcji. Źródłem zakażenia są zarodniki zimujące na resztkach pożniwnych lub na ziarniakach. Porażeniu roślin sprzyja ciepła pogoda z przelotnymi deszczami. Podobnie działa intensywne nawożenie azotem i opanowanie plantacji przez szkodniki, które uszkadzając rośliny ułatwiają infekcję grzybów.

Zarodniki zdolne są do skiełkowania nawet po przejściu przez przewód pokarmowy zwierząt. Dlatego źródłem zakażenia młodych zasiewów kukurydzy może być obornik. Infekcja zachodzi łatwo tylko na młodych częściach roślin.

Zaprawy zabezpieczające przed głownią guzowatą kukurydzy to: Oxafun T 500 FS, Sarox T 500 FS, Vitavax 200 FS, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS.

Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi jest wywoływana przez zarodniki znajdujące się w glebie. Jej występowaniu sprzyja wysoka temperatura oraz uszkodzenie kukurydzy przez szkodniki. Objawia się zamieraniem korzeni, zasychaniem liści, zwisaniem kolb i gniciem łodyg.

Zaprawy zabezpieczające przed zgnilizną korzeni i zgorzel podstawy łodygi: Maxim XL 035 FS.

Zgorzel siewek jest chorobą wywoływaną przez grzyby zgorzelowe. Ich występowaniu sprzyja chłodna i wilgotna wiosna. Zgorzel objawia się brunatnymi plamami przechodzącymi z czasem w czarne smugi na korzeniach i podstawie łodygi. Zgorzel jest nie tylko przyczyną osłabienia wzrostu roślin, ale także ich wypadania i zmniejszania obsady.

Zaprawy do ochrony przed zgorzelą siewek: Maxim XL 035 FS, Oxafun T 500 FS, Sarox T 500 FS, Vitavax 200 FS, Zaprawa nasienna T zawiesinowa, Zaprawa Oxafun T 75 DS i WS.

SZKODNIKI

Drutowce (larwy sprężykowatych) podczas kiełkowania uszkadzają ziarniaki i kiełki, co powoduje więdnięcie siewek kukurydzy i ich obumieranie. Występowaniu tych szkodników sprzyja uprawa kukurydzy w pobliżu lasów, zadrzewień, krzewów oraz po trawach i wieloletnich roślinach motylkowych. Natomiast drutowce nie atakują rzepaku, grochu, lnu, gorczycy i fasoli. Uprawa tych roślin ogranicza zagrożenie ze strony drutowców. Głębokie orki i częste spulchnianie gleby także ogranicza ich występowanie.

Przeciwko drutowcom ziarno kukurydzy można zaprawiać Zaprawą Marshal 250 DS. Podczas siewu można także stosować doglebowo specjalnym siewnikiem z aplikatorem granulaty zwalczające te szkodniki: Diafuran 5 GR i Furadan 5 GR w dawce 15 kg na hektar.

Pędraki (larwy chrabąszczowatych) zjadają pęczniejące ziarniaki i młode siewki. Później atakują korzenie, szyjki korzeniowe i podstawy łodyg. Ich występowaniu sprzyja uprawa kukurydzy po nieużytkach i zaoranych trwałych użytkach zielonych. Nie zapraw nasiennych zabezpieczających przed tymi szkodnikami. Podczas siewu można stosować rzędowo granulaty: Diafuran 5 GR i Furadan 5 GR w dawce 15 kg na hektar.

Ploniarka gnijka i zbożówka - larwy ploniarki gnijki powodują zwolnienie wzrostu roślin oraz bardzo silne ich zwarcie, a ploniarki zbożówki uszkadzają młode liście. Objawy żerowania tego drugiego szkodnika najlepiej są widoczne w fazie 5-6 liści kukurydzy. Występowanie ploniarek ogranicza siew na początku terminu optymalnego dla danego rejonu, stosowanie odmian kukurydzy mniej podatnych na tego szkodnika oraz prawidłowa agrotechnika. Ich liczebność zwiększa natomiast uprawa kukurydzy w pobliżu trwałych użytków zielonych oraz zasiewów jęczmienia ozimego.
Zaprawy zabezpieczające przed ploniarką gnijką i zbożówką: Mesurol 500 FS, Zaprawa Marshal 250 DS. Podczas siewu można także stosować rzędowo granulaty: Diafuran 5 GR i Furadan 5 GR w dawce 15 kg na hektar.

Rolnice - młode gąsienice żerują na nadziemnych częściach roślin, a starsze uszkadzają korzenie i podgryzają nasady roślin. Powoduje to przewracanie się roślin. Występowanie rolnic ogranicza częste spulchnianie gleby.

Podczas siewu można stosować rzędowo aplikatorem do granulatów Diafuran 5 GR i Furadan 5 GR (15 kg na hektar).

Śmietka kiełkówka jest muchówką, której larwy podczas kiełkowania uszkadzają nasiona i kiełki kukurydzy. Jej liczebność ogranicza dokładne przyorywanie obornika, racjonalne nawożenie mineralne oraz wczesne przygotowanie gleby do siewu, a zwiększa - uproszczenie uprawy.

Zaprawy zabezpieczające przed śmietką kiełkówką: Mesurol 500 FS, Zaprawa Marshal 250 DS.
Ptaki uszkadzające zasiewy i wschody kukurydzy (krukowate i gołębie) - ziarno siewne trzeba zaprawiać zaprawą Mesurol 500 FS.

Poza tym do ochrony kukurydzy przed drutowcami, mszycami, pędrakami, ploniarką gnijką i zbożówką jest zarejestrowana zaprawa Gaucho 600 FS, która obecnie nie jest powszechnie dostępna dla naszych rolników, bo nie jest sprzedawana w Polsce. Jej producent, firma Bayer, zapewnia jednak że w przyszłym roku powinna się znaleźć na rynku polskim. Jednak od kilku lat firma nasienna Pioneer oferuje nasiona zaprawione zaprawą Gaucho 600 FS, pod warunkiem odpowiednio wczesnego ich zamówienia. Zaprawione nasiona powinny być wysiane w tym samym sezonie.

W uprawie kukurydzy mogą także wystąpić inne szkodniki, np. omacnica prosowianka, błyszczka jarzynówka, mszyce i zwójka chryzantymeczka, ale obecnie brak jest zapraw chroniących kukurydzę przed tymi szkodnikami. Podobnie nowym zagrożeniem może stać się wkrótce zachodnia stonka kukurydziana, występująca w południowej Europie.

Źródło: "Farmer" 07/2005