PIORiN ostrzega, że nigdy nie należy kupować środków ochrony roślin, które nie znajdują się w rejestrze MRiRW, jako zarejestrowane do obrotu i stosowania w Polsce, ich opakowania są słabej jakości, nieszczelne, uszkodzone lub preparaty są w opakowaniach zastępczych.

Nie kupujemy ŚOR nie posiadających polskiej etykiety lub zaopatrzonych w etykietę nietrwale przymocowaną do opakowania. Również takich, które nie posiadają daty produkcji lub numeru partii lub informacje te rozmazują się. Taki produkt prawdopodobnie jest fałszywy. W myśl art. 306 kodeksu karnego, kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Nie należy kupować ŚOR, które sprzedawane są poza zarejestrowanymi punktami obrotu. Czujnym trzeba być dokonując zakupu za pośrednictwem Internetu o odstąpić od niego gdy nie sprzedawca nie podaje pełnych danych, tj.: nazwy firmy/przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Warto kupować na stronach dystrybutorów, którzy współpracują z firmami chemicznymi, a jeśli wybiera się inny sklep to sprzedawca-podmiot musi posiadać odpowiednie zezwolenie i znajdować się w rejestrze PIORiN i trzeba to sprawdzić. Poza tym licencjonowany sprzedawca ŚOR gwarantuje odbiór opakowań po preparatach.

Kupując ŚOR każdorazowo mamy prawo żądać dowodu zakupu i należy z tego prawa korzystać, bowiem taki dokument jest podstawą późniejszej ewentualnej reklamacji. Możemy oczekiwać od sprzedawcy udzielenia informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków oraz informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania.

Zdecydowanie trzeba być czujnym, gdy cena oferowanego ŚOR jest niska w porównaniu do aktualnie obowiązujących na rynku. Jeśli nie jest się pewnym czy środek jest oryginalny lepiej odstąpić od zakupu. Kupując preparat i nie będąc pewnym jego autentyczności można ją sprawdzić bezpośrednio w firmie chemicznej. Podaje się numer seryjny środka, a ta sprawdza w swojej bazie danych czy taki produkt, o danych numerach wyprodukowała.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności ŚOR najlepiej jest skontaktować się z Inspektorem. W każdym powiecie znajduje się jednostka organizacyjna PIORiN – oddział lub delegatura. Zgodnie z art. 75 ustawy o środkach ochrony roślin, kto sprzedaje środek ochrony roślin, bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy – wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 200 proc. kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży.

Podrobione ŚOR stwarzają ryzyko dla zdrowia, a nawet życia ludzi, dla zwierząt i środowiska, nie wiemy bowiem co faktycznie znajduje się wewnątrz opakowania. Zamiast ochronić plantację mogą doprowadzić do jej zniszczenia, ponadto zgodnie z art. 165 kodeksu karnego. § 1. kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach podlega karze.

Ten sam art. § 2 mówi, że wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 182 kodeksu karnego. § 1. stanowi, że kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.