PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Łączne stosowanie bioregulatorów i herbicydów w zbożach

Autor:

Dodano:

Tagi:

Jednym ze sposobów zmniejszenia nakładów na ochronę roślin jest ograniczenie liczby wykonywanych zabiegów poprzez łączne stosowanie agrochemikaliów. Stosując mieszaniny bioregulatorów z herbicydami, należy brać pod uwagę, że ich komponenty mogą oddziaływać na siebie w różny sposób, zarówno korzystny, jak i niepożądany.W uprawie zbóż ważną rolę odgrywają retardanty, które hamują wzrost elongacyjny źdźbeł i zapobiegają wyleganiu. Zjawisko to związane jest z trwałym pochyleniem łanu powodującym zmniejszenie natężenia fotosyntezy, zakłócenie pobierania składników pokarmowych i wody z gleby, a w efekcie końcowym duże straty w ilości i jakości plonu. W wylegniętym łanie łatwiej rozwijają się grzyby saprofityczne, a przed zbiorem zboże może porastać, co zwiększa ryzyko występowania mykotoksyn w przechowywanym ziarnie. Zjawisku temu można zapobiec między innymi przez stosowanie retardantów.

RÓŻNE SUBSTANCJE CZYNNE

Obecnie, spośród dostępnych w handlu środków do ochrony zbóż przed wyleganiem, najliczniejszą grupę stanowią retardanty zawierające trineksapak etylu (np.: Bold 175 EC, Consul 250 EC, Felix 250 EC, Modan 350 EC, Moddus 250 EC, Moddus Start 250 EC, Proteg 250 EC, Stunt 250 EC, Optiums Super 175 EC, Trinex 250 EC). Substancja ta pobierana jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszona do tkanek merystematycznych, zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla rosnące najintensywniej w czasie zastosowania preparatu. Środki zawierające trineksapak etylu najlepiej stosować w temperaturze 10-15 °C, kiedy łan jest suchy i intensywnie rośnie. W handlu obecnie dostępnych jest aż 19 preparatów z tą substancją aktywną.

Inną substancją z grupy regulatorów wzrostu stosowaną w zbożach jest chlorek chloromekwatu (CCC), występujący w 13 produktach dostępnych na rynku. Są to m.in.: Adjust SL, Antek 725 SL, Antywylegacz Płynny 675 SL i 725 SL, CCC 720 SL, Cekwat 750 SL, Cycocel 750 SL, Manipulator SL, Shorti 725 SL, Stabilan 750 SL. Jego działanie polega na hamowaniu produkcji hormonów wzrostowych w roślinie i skróceniu dolnych międzywęźli. Z tego względu zabiegi tymi środkami należy rozpocząć już w fazie uwalniania się pierwszego kolanka od węzła krzewienia. Tempo przemieszczania CCC w roślinie w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych w czasie zabiegu, zwłaszcza temperatury. Nie powinna ona być niższa niż 10°C, a im jest wyższa tym działanie preparatu jest skuteczniejsze.

Retardanty zawierające etefon również wpływają na gospodarkę hormonalną roślin. Na rynku jest ich obecnie tylko 9: Baia P, Cerone 480 SL, Certes 480 SL, Epho Top, Etefo 480 SL, Etephon, Nutefon 480 SL, Padawan, Retar 480 SL. W roślinie etefon rozkłada się na substancje hamujące aktywność hormonów wzrostu, co skutkuje skróceniem i usztywnieniem głównie wyższych międzywęźli. Preparaty zawierające etefon są najbardziej skuteczne, gdy uwolni się trzecie kolanko.

W ostatnim czasie pojawiły się również środki zawierające mieszaninę proheksadionu wapnia i chlorku mepikwatu. Obecnie dostępne są na polskim rynku dwa środki: Medax Top 350 SC oraz Canopy. W wyniku stosowania powyższych substancji następuje pogrubienie ścian komórkowych i zwiększenie średnicy źdźbeł. Ponadto, środki te wpływają na intensywniejszy wzrost korzeni roślin zwiększając ich zdolność do pobierania z gleby wody i substancji pokarmowych. Najskuteczniej działają w temperaturach od 5°C do 20°C, niezależnie od intensywności nasłonecznienia.

Innym ważnym zagrożeniem dla zbóż są chwasty. Ich silna konkurencja o podstawowe czynniki niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny uprawnej wymusza konieczność ochrony plantacji. Jedną z metod zwalczania chwastów jest stosowanie herbicydów, których efektywność zależy od kompleksu współdziałających czynników. Jednym z nich jest termin wykonania zabiegu chwastobójczego. Optymalny termin stosowania większości herbicydów dolistnych powinien przypaść na okres największej wrażliwości chwastów oraz w czasie, gdy większość z nich już powschodziła. W zależności od właściwości i sposobu pobierania substancji aktywnej optymalna faza rozwojowa chwastów dwuliściennych to okres od kiełkowania nasion do wytworzenia 3-4 liści właściwych, a chwastów jednoliściennych - do początku krzewienia.

Wysokie nakłady na produkcję i ochronę zbóż skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć koszty i jednocześnie w pełni zabezpieczyć stabilność plonu. Alternatywą może być łączne stosowanie regulatorów wzrostu z innymi środkami ochrony roślin jak np. z herbicydami. W Polsce badaniami nad łącznym stosowaniem herbicydów z bioregulatorami zajmują się Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - P IB we Wrocławiu.

KOŚĆ NIEZGODY

Głównym problemem w łącznym stosowaniu retardantów z herbicydami jest rozbieżność w terminach ich aplikacji. Z punktu widzenia najlepszej skuteczności działania herbicydów, będzie to czas, gdy chwasty są mało wyrośnięte, natomiast bioregulatory stosuje się od końca fazy krzewienia zbóż. W rejestrze środków ochrony roślin istnieją jednak herbicydy, które można stosować później i skutecznie zwalczają chwasty w bardziej zaawansowanych fazach rozwojowych np. Mustang 306 SE skutecznie zwalcza przytulię czepną do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do 25 cm, z kolei Starane 250 EC niszczy przytulię w każdej fazie rozwojowej. Szeroki zakres terminów stosowania niektórych herbicydów stwarza warunki do ich łącznej aplikacji z retardantami. Badania nad takimi rozwiązaniami w uprawie pszenicy ozimej prowadzono w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli, IUNG-PIB we Wrocławiu. W badaniach tych wykorzystywano herbicydy Sekator 6,25 WG (jodosulfuron metylosodowy + amidosulfuron), Mustang 306 SE (florasulam + 2,4-D), Grodyl 75 WG (amidosulfuron) i Starane 250 EC (fluroksypyr), które zgodnie z etykietą, można aplikować w późniejszych fazach rozwojowych zbóż. Środki te aplikowano łącznie z bioregulatorem zawierającym CCC (Antywylegacz Płynny 675 SL) oraz etefon (Cerone 480 SL). Badane mieszaniny oceniano zarówno pod kątem skuteczności zniszczenia chwastów, jak i zredukowania wysokości zbóż. Ustalano również wpływ proponowanych rozwiązań na plonowanie pszenicy ozimej. Każdy ze środków stosowano w dawkach zalecanych, pod koniec krzewienia oraz w fazie 1. kolanka rośliny uprawnej. Zastosowane mieszaniny nie powodowały uszkodzeń pszenicy ozimej. Jak wynika z danych zebranych w tabeli 1 zastosowanie mieszaniny herbicydu Sekator 6,25 WG z bioregulatorami, pod koniec krzewienia pszenicy ozimej, okazało się najbardziej efektywnym rozwiązaniem w zwalczaniu przytulii czepnej oraz pozostałych gatunków chwastów (rumian polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tobolki polne, niezapominajka polna). Późniejsza aplikacja tych mieszanin spowodowała słabsze zniszczenie wszystkich gatunków chwastów. Drugi badany herbicyd - Mustang 306 SE, w połączeniu z CCC i etefonem, zastosowany pod koniec krzewienia pszenicy ozimej w średnim stopniu ograniczył wzrost zarówno przytulii czepnej, jak i pozostałych chwastów. Późniejsza aplikacja wszystkich w/w mieszanin (1. kolanko pszenicy ozimej) spowodowała spadek skuteczności w zwalczaniu występujących na plantacji gatunków chwastów. Łączna aplikacja ocenianych herbicydów z bioregulatorami spowodowała skrócenie źdźbła pszenicy ozimej od 4 do 8%, w porównaniu z obiektem, na którym nie stosowano żadnych środków. Takie zredukowanie wysokości roślin pozwoliło zabezpieczyć plantację przed wyleganiem. Dodatkowo, mieszaniny herbicydów z bioregulatorami pozwoliły w takim stopniu zniszczyć chwasty, że po ich zastosowaniu osiągnięto wzrost plonowania pszenicy ozimej. Nieco wyższe plony uzyskano po aplikacji mieszanin we wcześniejszym terminie (tabela 1).

Innym przykładem na możliwość tego rodzaju połączeń może być zastosowanie herbicydu Starane 250 EC lub Grodyl 75 WG z retardantem zawierającym CCC (Antywylegacz Płynny 675 SL). Dane zebrane w tabeli 2 wskazują, że pierwszy z herbicydów w połączeniu z CCC zastosowany w fazie 1-2. kolanka, skutecznie zniszczył przytulię czepną (powyżej 90%) oraz pozostałe chwasty dwuliścienne występujące na polu. W przypadku późniejszej aplikacji mieszaniny (w fazie liścia flagowego) jej skuteczność zmniejszyła się zarówno dla przytulii (zniszczenie na poziomie 85%), jak i pozostałych gatunków. Podobne zależności wykazała druga z badanych mieszanin. Bardzo dobry efekt chwastobójczy osiągnięto po aplikacji herbicydu Grodyl 75 WG w połączeniu z CCC w fazie 1-2 kolanka. Zabieg późniejszy skutkował znacznym spadkiem efektywności chwastobójczej, zwłaszcza w stosunku do przytulii czepnej, która zwalczana była na poziomie 75%. Obie mieszaniny zredukowały wysokość roślin pszenicy ozimej o 5-10%, w porównaniu do obiektu, na którym nie stosowano żadnej ochrony. Największe skrócenie źdźbła osiągnięto po zastosowaniu mieszaniny Starane 250 EC z CCC w fazie 1-2. kolanka. Oba herbicydy w mieszaninie z badanym bioregulatorem przyczyniły się do wzrostu plonu pszenicy ozimej, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Większy przyrost plonowania osiągnięto po aplikacji mieszaniny Starane 250 EC zCCC we wcześniejszym terminie.

WIEDZA DLA WTAJEMNICZONYCH

Przytoczone przykłady łącznego stosowania herbicydów z bioregulatorami świadczą o tym, że istnieje taka możliwość. Wyniki przedstawionych badań dowodzą, że zaproponowane rozwiązania spełniają podstawowe warunki przy stosowaniu tego rodzaju kombinacji. Nie wpływają fitotoksycznie na roślinę uprawną, wykazują dobrą skuteczność w niszczeniu chwastów i zabezpieczają plantację przed wyleganiem, poprzez odpowiednie skrócenie źdźbeł zbóż. Dodatkowo pozytywnie wpływają na wysokość plonowania pszenicy ozimej. Niestety, obecnie nie ma formalnych zaleceń dla praktyki rolniczej pozwalających na jednoczesne stosowanie tych środków. W etykietach nielicznych tylko preparatów zawarta jest informacja o możliwości łącznego stosowania herbicydów z bioregulatorami. Dotyczy to środka zawierającego CCC (Stabilator 750 SL), który można łącznie stosować w pszenicy ozimej z herbicydem Dicoherb 750 SL. Dodatkowo, również w pszenicy ozimej można zastosować herbicydy zawierające 2,4-D, florasulam i aminopyralid (Mustang Forte 195 SE, Kantor Forte 195 SE, Kojot Forte 195 SE) z retardantem Antywylegacz Płynny 675 SL (CCC) lub Moddus 250 EC (trineksapak etylu). Informacje dotyczące dawek i terminów aplikacji w/w mieszanin zawarte są w etykietach - instrukcjach stosowania poszczególnych środków.

Artykuł pochodzi z wydania 4/2016 miesięcznika FarmerPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.211.61
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.