Zdaniem prof. Marka Mrówczyńskiego z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu w projekcie ustawy o środkach ochrony roślin, która została zatwierdzona przez Sejm i trafiła do prac w Senacie, należy jednoznacznie zapisać, że środki ochrony roślin można stosować w dawkach obniżonych, dzielonych oraz łącznie z innymi agrochemikaliami, wyłącznie na odpowiedzialność stosującego środki ochrony roślin oraz doradcy.- Ten jednoznaczny zapis, będzie zgodny z Dyrektywą 2009/128/WE (załącznik III pkt 6) - podkreśla prof. Mrówczyński. Uważa on, że przepisy w tej sprawie nadal są jednak niejednoznaczne.

14 czerwca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 (WE) z 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, które reguluje m.in. zasady stosowania środków ochrony roślin.

- Zgodnie z art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009 „środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie. Właściwe stosowanie obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin i spełnianie warunków ustanowionych zgodnie z art. 31 i podanym w etykietach". Oznacza to, że obowiązek przestrzegania zapisów etykiety został ograniczony jedynie do tych określonych w niej wymagań, które mają istotne znaczenie dla zdrowia człowieka oraz dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego - informuje portal farmer.pl Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak zaznacza Książyk w rozporządzeniu nr 1107/2009/WE nie ma natomiast przepisów zakazujących możliwości łączenia środków ochrony roślin z innymi agrochemikaliami (chyba że etykieta zawierałaby wyraźny zakaz łączenia środka ochrony roślin z określonymi chemikaliami, ze względu na niebezpieczeństwo z tym związane).

Jednocześnie, zgodnie z definicją „dobrej praktyki ochrony roślin", określoną w art. 3 pkt 18 rozporządzenia nr 1107/2009 „zabiegi z użyciem środków ochrony roślin stosowanych do danych roślin lub produktów roślinnych, zgodnie z warunkami dozwolonego stosowania, są wybierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić akceptowalną skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości, z właściwym uwzględnieniem miejscowych warunków oraz możliwości zwalczania metodami mechanicznymi i biologicznymi".

Na pytanie redakcji, dlaczego projekt rządowej ustawy o środkach ochrony roślin nie zakłada przepisów na temat mieszania agrochemikaliów biuro prasowe odpowiedziało: Rozporządzenie jest przy tym aktem prawa Unii Europejskiej, który nie wymaga przeniesienia do prawa krajowego i który powinien być stosowany bezpośrednio przez wszystkie państwa członkowskie. Przepisy prawa krajowego nie powinny przy tym powtarzać przepisów rozporządzenia, modyfikować ich lub doprecyzowywać, a przede wszystkim pozostawać w sprzeczności z tymi przepisami. Należy podkreślić, że przepisy projektowanej ustawy o środkach ochrony roślin, są zgodne z przepisami rozporządzenia nr 1107/2009 i nie ograniczają możliwości łącznego stosowania środków ochrony roślin z innymi agrochemikaliami, a więc ewentualność taką dopuszczają.

- Należy jednak pamiętać, że w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów, producent środka ochrony roślin ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe działanie przygotowanej cieczy użytkowej jedynie wtedy, gdy jej skład wynika z zastosowania zapisów zawartych w etykiecie - podkreśla Małgorzata Książyk.