W drugiej połowie sierpnia br. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań związanych m.in. z wprowadzeniem do obrotu nowego preparatu gryzoniobójczego.  - W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w ostatnim czasie walczy się z gryzoniami (dotyczy to zarówno szczurów, jak i myszy) używając preparatu ContraPest. Jest to eliminacja plagi tych zwierząt bez stosowania trucizny. Środek ten powoduje bezpłodność gryzoni, wczesną menopauzę u samic i upośledzenie nasienia u samców. W konsekwencji gryzonie umierają szybko z przyczyn naturalnych - napisano m.in. w piśmie Związku do ministerstwa. W opinii Alfreda Kielocha, rolnika z Dolnego Śląska i członka PZPRZ, to mógłby być skuteczny środek w walce z plagą gryzoni również na polskich polach. Środek ten ma pozytywną rekomendację i został zatwierdzony przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych w sierpniu ubiegłego roku.

Prawie trzy miesiące minęły i wreszcie jest odpowiedź resortu rolnictwa w tej sprawie.

"Środek ochrony roślin może być wprowadzany do obrotu na postawie zezwolenia ministra właściwego ds. rolnictwa. Rejestrację środków ochrony roślin regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 284. t.j).

Pierwszym warunkiem jest, aby wnioskowany środek zawierał substancję czynna dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską – listę takich substancji czynnych można znaleźć pod linkiem: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

Wymieniony w piśmie PZPRZ środek ContraPest zawiera dwie substancje czynne: 4-vinylcyclohexene diepoxide (VCD) oraz tryptolid. Niestety żadna z tych substancji czynnych nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską, tym samym brak jest możliwości udzielenia zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka zarówno w Polsce, jak również w innych państwach członkowskich UE.

Ponadto Ministerstwo informuje, że w dniu 2 grudnia b.r. zaplanowana jest videokonferencja z podmiotami składającymi wnioski o wydawanie zezwoleń dla środków ochrony roślin, podczas której poruszona zostanie kwestia dostępności środków gryzoniobójczych. Ministerstwo zwróci się z apelem o składanie większej liczby wniosków na takie środki ochrony roślin.

Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w oparciu o przepisy art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/WE i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1 z późn. zm.), w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin możliwe jest dopuszczenie do obrotu na okres do 120 dni środka ochrony roślin w celu ograniczonego i kontrolowanego stosowania, w przypadku gdy takie działanie okazuje się niezbędne z powodu niebezpieczeństwa, któremu nie można zapobiec za pomocą innych rozsądnych działań. Co prawda dopuszcza się możliwość wprowadzenia do obrotu na okres do 120 dni środka ochrony roślin zawierającego niezatwierdzoną substancję czynną, jednak wymagałoby to szczegółowej oceny takiego środka pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska a także wykazania przez wnioskodawcę wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin" - poinformowała Związek Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w resorcie rolnictwa.