Mowa o:
1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1), które zastępuje dyrektywę Rady 91/414/EWG;
2) dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

Projektowana ustawa o środkach ochrony roślin regulować będzie w szczególności zasady wydawania zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu oraz prowadzenie obrotu i stosowania tych środków (w tym takie zagadnienia jak badanie sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, wykonywanie agrolotniczych zabiegów ochrony roślin oraz ochrona obszarów szczególnie ważnych ze względu na bezpieczeństwo ludzi i środowiska). Stosownie do postanowień przywołanych wyżej aktów prawa Unii Europejskiej, projektowana ustawa wprowadzać będzie od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązek przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin.

Należy podkreślić, ze celem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu ustawy o środkach ochrony roślin, jest nie tylko prawidłowe przeniesienie postanowień prawa Unii Europejskiej do prawa krajowego, ale przede wszystkim stworzenie podstawy prawnej umożliwiającej efektywne ograniczenie zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, przy jednoczesnym zapewnieniu rolnikom skutecznej i ekonomicznie opłacalnej ochrony plonów przed chorobami i szkodnikami roślin. W związku z powyższym projekt ustawy, dostępny obecnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa, został przekazany do szerokich konsultacji, obejmujących wyższe uczelnie rolnicze, branżowe instytuty naukowe, organizacje rolnicze oraz organizacje pozarządowe, których zakres działania obejmuje rolnictwo i ochronę środowiska. Wszystkie uwagi zgłoszone w ramach konsultacji zostały poddane szczegółowej analizie i znaczna ich część zostanie uwzględniona w treści projektowanej ustawy. Kwestie wątpliwe będą przedmiotem organizowanych na początku lutego br. konferencji uzgodnieniowych, na które zaproszone zostały podmioty zgłaszające uwagi i zastrzeżenia do projektu ustawy.
W ocenie Ministerstwa projekt ustawy, po wprowadzeniu poprawek uwzględniających zastrzeżenia zgłoszone na etapie uzgodnień z organizacjami pozarządowymi, powinien spełniać oczekiwania rolników, w tym również reprezentowanych przez Polski Związek Producentów Zbożowych, który wniósł cenne uwagi do projektu.

Kolejne wersje projektu ustawy, jak również dokumenty związane z pracami nad projektem, będą sukcesywnie udostępniane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą pomocne Internautom w lepszej ocenie projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie środków ochrony roślin.

Dariusz Mamiński, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi