Najlepiej gdy konkurencję chwastów wyeliminuje się jak najwcześniej czyli już jesienią. Co jednak w przypadku, gdy wykonanie jesiennych zabiegów herbicydowych nie jest możliwe? Dzieje się tak często z przyczyn niezależnych od rolnika takich jak częste opady, nocne przymrozki, wczesna zima, zbyt sucha lub zbyt uwilgotniona gleba. Najczęściej w takim wypadku zabiegi te z konieczności przesuwane są na termin wiosenny. Rynek herbicydów wiosennych w samych tylko zbożach ozimych pod względem wartości jest szacowany na około 65 % całego rynku. Oprócz wspomnianych przesunięć stanowią go również herbicydy, które od razu były planowane do aplikacji wiosennej oraz herbicydy przeznaczone na zabieg korekcyjne.

Walka z chwastami w terminie wiosennym jakkolwiek mniej plonochronna od jesiennej jest z kolei bardziej precyzyjna. Wiemy już z czym mamy do czynienia na polu lub w jakim kierunku należy dokonać korekt po zabiegach jesiennych. Łatwiej jest dokładnie określić, nasilenie i skład gatunkowy chwastów na plantacji. Posiadając taką wiedzę znacznie łatwiej jest wybrać właściwy herbicyd. Odpowiedni wybór herbicydu i właściwe jego zastosowanie pozwala na uzyskanie doskonałego efektu regulacji zachwaszczenia przy rozsądnych kosztach. Warto zastanowić się jednak, który herbicyd pod względem dopasowania do istniejących warunków przyniesie najlepsze rezultaty.
Najważniejszym, beznakładowym czynnikiem wpływającym na efektywność każdego zabiegu agrotechnicznego jest wybór właściwego terminu zastosowania. Wiosenny termin odchwaszczania powinien być przeprowadzony jak najwcześniej, by uchwycić chwasty w ich najmłodszych fazach rozwojowych i jak najszybciej zredukować ich konkurencję. Skuteczność tych zabiegów często jest jednak uwikłana w splot wielu czynników, z których największe znaczenie mają warunki pogodowe. Zmiany temperatury oraz nocne przymrozki mogą znacznie obniżyć skuteczność niektórych z herbicydów. Do wczesnych zabiegów, bezpośrednio po ruszeniu wegetacji, Syngenta poleca AXIAL® 100 EC. Herbicyd ten wykazuje wysoką niezależność od warunków pogodowych, a przede wszystkim pełną skuteczność nawet w warunkach chłodów wiosennych. Jakkolwiek Axial doskonale radzi sobie z chwastami jednoliściennymi aż do fazy liścia flagowego, to z punktu widzenia opłacalności zabiegu dla plantatora zbóż wczesne stosowanie jest bardziej korzystne. Miedzy innymi dlatego, iż z terminem zabiegu nierozerwalnie związane jest dawkowanie preparatu. W warunkach wczesnych zabiegów zwalczania miotły zbożowej można dokonać przy dawce 0,3 l/ha. Podobnie ekonomiczne dawki są polecane w zwalczaniu owsa głuchego. Redukcja dawki poniżej rejestracyjnej nie jest zalecana przy użyciu Axial w zwalczaniu wyczyńca polnego.

Jakkolwiek wilgotność gleby zaraz po ruszeniu wegetacji nie ma jeszcze wielkiego znaczenia, to w miarę upływu czasu i opóźniania terminu odchwaszczania, zmieniają się warunki i skuteczność niektórych herbicydów zaczyna zależeć od poziomu wilgotności podłoża. Część z nich bowiem charakteryzuje działanie odglebowe. W czasie wiosennego stosowania przy znacznym przesuszeniu gleby przekłada się to na ograniczoną skuteczność chwastobójczą. By uzyskiwać najlepsze wyniki chwastobójcze niezależnie od tego jakie warunki pogodowe będą występowały w tym okresie wskazane jest zastosowanie herbicydu całkowicie niezależnego od wilgotności gleby. Axial wnika do rośliny w 100% poprzez liście brak działania odglebowego uniezależnia go od jej wilgotności. Dlatego preparat ten wykazuje pełną skuteczność zarówno podczas wiosny suchej jak i wilgotnej.

Oprócz faktu, że herbicyd Axial jest wysoce niezależny od warunków pogodowych w czasie stosowania warte jest przypomnienia, że skutecznie zwalcza wiele gatunków chwastów jednoliściennych oprócz miotły zbożowej i owsa głuchego również życice, chwastnice, wyczyniec i wiele innych. Produkt jest całkowicie selektywny poza owsem uprawnym dla wszystkich gatunków zbóż.