Adiuwant ma za zadanie zwiększyć skuteczność środka chwastobójczego. Adiuwant wpływa na zwiększenie retencji kropel cieczy na powierzchni liści oraz poprawia absorpcję substancji aktywnej do komórek roślinnych. Stosując adiuwanty zwiększa się prawdopodobieństwo zniszczenia chwastów z większą tolerancją na daną substancję aktywną, a w korzystnych warunkach istnieje możliwość zmniejszenia podawanej dawki substancji aktywnej, co wpływa na obniżenie wydatków poniesionych na ochronę roślin.

Zawarte w nawozach mineralnych jony amonowe wpływają na lepszą absorpcję substancji aktywnych herbicydów przez błony komórkowe. RSM, który może służyć jako adiuwant, a jedną z jego zalet jest nieuleganie krystalizacji w szerokim przedziale wilgotności. RSM tworzy osad i z tej formy w postaci mikroosadów może być pobrany, dzięki czemu wydłużony jest czas absorpcji herbicydu. Adiuwanty mineralne zwiększają rozpuszczalność niektórych herbicydów, wpływają na racjonalizację osadów pozostających na roślinach po odparowaniu wody z cieczy, po wykonaniu oprysku.

Jako adiuwanty mineralne najczęściej wykorzystane mogą być: saletra amonowa, siarczan amonowy, mocznik czy RSM. Według badań prowadzonych w Katedrze Agronomii UP w Poznaniu potwierdza się pozytywny wpływ nawozów mineralnych na działanie herbicydów stosowanych w ochronie kukurydzy, sorgo i buraka cukrowego.