W Polsce chwościk występuje w zależności od warunków atmosferycznych od III dekady czerwca do końca września. Występowaniu choroby sprzyja wysoka wilgotność powyżej 90 proc. w połączeniu z temperaturami powyżej 25°C w dzień i 15°C w nocy. Z tego względu pierwszym elementem monitoringu powinna być analiza przebiegu pogody. Jeżeli warunki wysokiej wilgotności oraz upały występują przez dłuższy czas, należy spodziewać się pojawienia objawów chwościka.

Pierwsze zabiegi muszą być wykonane możliwie jak najwcześniej, tuż po zauważeniu pierwszych objawów choroby przy 1-proc. porażeniu (na 100 losowo zebranych liściach na jednym występują objawy choroby – plamka grzybni). Zbyt późne zastosowanie fungicydu utrudnia skuteczną walkę z chorobą. Niestety, najczęściej popełnianym błędem jest spóźnienie pierwszego zabiegu. Kolejne przeprowadzane są w oparciu o ustalone progi szkodliwości.

Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego fungicydu. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się występowanie uodpornień szczepów chwościka na stosowane w fungicydach substancje czynne.

Benzimidazole

Odporność na fungicydy stosowane w ochronie plantacji przed tym patogenem to bardzo groźna i coraz częstsza przyczyna niepowodzeń zabiegów chemicznych. Zjawisko to obserwowane jest od wielu lat we wszystkich rejonach uprawy buraka na całym świecie, gdzie występuje chwościk. Już w latach 70. ubiegłego wieku zaobserwowano w Grecji odporność grzyba w stosunku do preparatów benzimidazolowych. Stało się to w trzy lata od momentu wprowadzenia ich do użytku. W Polsce po raz pierwszy obecność odporności na tiofanat metylu stwierdzono w populacji chwościka w 1996 r. Od tego czasu stała się powszechna i do rzadkości należą izolaty grzyba jej niewykazujące. Dotyczy to w takim samym stopniu wszystkich rejonów uprawy buraka w Polsce.

Triazole

Najważniejszą grupą substancji czynnych stosowanych w ochronie buraka przed chwościkiem są triazole. Podobnie jak benzymidazole jest to grupa fungicydów działających systemicznie. Są one bardzo skuteczne w walce z patogenami grzybowymi roślin, lecz także w stosunku do tej grupy preparatów grzyby wykazują duże zdolności do wytwarzania odporności. Nie inaczej jest w przypadku chwościka. Pierwsze odporności na fungicydy z tej grupy zaobserwowano w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. Obecnie ok. 50 proc. badanych izolatów pochodzących z rejonów Polski południowej i południowo-wschodniej ją wykazuje. W rejonach centralnych sytuacja jest nieco lepsza – odporność kształtuje się na poziomie 25-30 proc. Najmniej odporności na triazole obserwowane jest w rejonach północnych i północno-zachodnich. Jak łatwo zauważyć, częstotliwość występowania odporności można powiązać z częstotliwością stosowania zabiegów ochronnych w danych rejonach. Najwcześniej choroba pojawia się na południu i na południowym wschodzie Polski. W ostatnich latach w tych rejonach plantacje opryskiwane są środkami grzybobójczymi nawet czterokrotnie.

Strobiluryny

Trzecią grupą fungicydów systemicznych stosowanych w ochronie buraka przed chwościkiem są strobiluryny. Niestety, także w tym przypadku zaobserwowano pojawianie się odporności w populacji grzyba. Jak dotąd występuje sporadycznie. Jednak także w przypadku odporności na strobiluryny należy spodziewać się szybkiego wzrostu częstotliwości ich występowania.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest odporność na wszystkie trzy grupy fungicydów jednocześnie. Izolaty takie wykryto w materiałach pochodzących z południa Polski.

Jak uniknąć powstawania odporności oraz jak walczyć z tym zjawiskiem? Przede wszystkim przystępując do przygotowania programu ochrony plantacji buraka, trzeba pomyśleć o zastosowaniu preparatów zawierających różne grupy substancji czynnych. Absolutnie nie wolno wykonywać dwóch zabiegów preparatami zawierającymi te same substancje czynne (mimo że takie informacje znajdują się w etykietach szeregu fungicydów). Niestety, utrudnieniem jest występowanie odporności krzyżowej i w większości izolaty odporne na substancję czynną z danej grupy są odporne na kolejne. Dzieje się tak na przykład w grupie triazoli, gdzie większość izolatów chwościka odpornych na działanie epoksykonazolu jest także odporna na tebukonazol. W rejonach, w których choroba występuje w dużym nasileniu, koniecznie należy wykorzystać preparaty dwuskładnikowe.

Ochrona przed chwościkiem

Gdy chwościk pojawi się na plantacji buraka, do ochrony przed nim można wykorzystać jeden z zarejestrowanych fungicydów (przykłady podajemy w tabeli). Możemy jednak zadziałać wcześniej i ograniczyć występowanie chwościka na plantacji buraka, stosując się do zasad prawidłowej agrotechniki:
Przyorywać resztki pożniwne. Sprawca choroby (grzyb Cercospora beticola) zimuje na resztkach liści w glebie i najbliższej okolicy pola, na którym uprawiane były buraki w roku poprzednim, dlatego wszelkie resztki po zbiorze buraków muszą być starannie przyorane (porażone liście stanowią naturalne źródło infekcji w kolejnym roku).

Ustalanie prawidłowego płodozmianu – uprawa buraka nie częściej niż co 4 lata na tym samym polu (wraz ze skracaniem płodozmianu wzrasta niebezpieczeństwo wcześniejszego wystąpienia choroby).
Unikanie wysiewu buraka na polu sąsiadującym lub takim, gdzie wcześniej składowano buraki na pryzmie.

Uprawa odmian odpoornych. Odmiany o dużej odporności na chwościka to np.: Argument, Delano, Jasiek, Pacific, Sporta, Opoka, Wojownik, Jaromir, Fantazja, Jagiellon, Tur, Milton, Jampol, Natura, Tapir, a o bardzo dużej: Alegra, Armesa, Gallant, SY Belana, Valzer.