Stało się to zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011.

- Ocena ryzyka dotycząca odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej chlopyralid opiera się na reprezentatywnych zastosowaniach w charakterze herbicydu na zbożach ozimych i użytkach zielonych. Chociaż w świetle powyższej oceny ryzyka nie jest konieczne utrzymanie ograniczenia do stosowania wyłącznie w charakterze herbicydu, konieczne jest jednak uwzględnienie, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w związku z jego art. 6 oraz w świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej, pewnych warunków i ograniczeń. Należy w szczególności zażądać dodatkowych informacji potwierdzających – podano.

Jak uzupełniono, rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/566 (8) przedłużono okres zatwierdzenia chlopyralidu do dnia 30 kwietnia 2022 r., aby umożliwić zakończenie procedury odnowienia przed upływem okresu zatwierdzenia tej substancji czynnej. Jednak z uwagi na to, że decyzję w sprawie odnowienia podjęto przed tym przedłużonym terminem wygaśnięcia zatwierdzenia, niniejsze rozporządzenie należy zacząć stosować przed tą datą.

- Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2021 r. – podano w rozporządzeniu.

Przypominamy, że chlopyralid to substancja czynna z grupy HRAC: O, która wnika w rośliny przez korzenie oraz liście roślin. Związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych. Jest składnikiem herbicydów stosowanych na chwasty zarówno w uprawach m.in. zbóż, rzepaku i buraka cukrowego.