Podczas dzisiejszej Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Jan Krzysztof Ardanowski zapytał przedstawicieli ministerstwa rolnictwa o działanie Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin. Dostał on bowiem sygnały od przedstawicieli producentów środków, że komisja działa opieszale i dlatego w kolejce do rejestracji znajduje się kilkadziesiąt preparatów. Opóźnia to cały proces ich rejestracji.


Zdaniem Bogusława Rzeźnickiego, zastępcy dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW owszem na początku były opóźnienia z racji długiego procesu powoływania składu komisji, który trwał od kwietnia do sierpnia, ale we wrześniu została powołana i od tego czasu już regularnie działa.

Jeszcze w czasie prac nad ustawą przedstawiciele m.in. Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin podkreślali, że rozszerzenie składu komisji o przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ekologia, związków zawodowych rolników i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest rolnictwo, zmieni jej charakter.

- Jej decyzje mogą stać się „polityczne lub „ideologiczne" i utracą swój merytoryczny, naukowy charakter. W wypadku wprowadzenia takich zmian, zasadnym byłoby dodanie do składu komisji przedstawiciela producentów środków ochrony roślin - mówiła wówczas Anna Tuleja z PSOR. Jednak takiego przedstawiciela producenci się nie doczekali.

Przypominamy, że komisja działa w myśl przepisów art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455) i pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego ministra rolnictwa. Do jej zadań należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawania opinii w zakresie oceny lub uwag.

Oto skład komisji, której kadencja trwa 4 lata:
1) ministra właściwego do spraw rolnictwa - prof. dr hab. Marek Korbas;
2) ministra właściwego do spraw środowiska - dr inż. Radosław Kalinowski;
3) ministra właściwego do spraw zdrowia - dr Aleksandra Gliniewicz-Łabędź;
4) Krajowej Rady Izb Rolniczych - Katarzyna Szczepaniak;
5) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia - dr hab. Leszek Pazderski;
6) związków zawodowych rolników - prof. dr hab. Andrzej Radecki;
7) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo - dr hab. Paweł Chorbiński.