Pendimetalina przemieszcza się w roślinie i zaburza podział komórek rośliny. Hamuje tworzenie i funkcjonowania mikrotubul w komórkach stanowiących szlak, po którym przemieszczają się białka motoryczne. Mikrotubule tworzą też wrzeciono kariokinetyczne, które rozdziela chromosomy do komórek potomnych i na skutek działania pendimetaliny ten proces jest zahamowany. W ten sposób nie dochodzi do tworzenia nowych komórek i chwast obumiera.

Jak wynika z prowadzonych doświadczeń w Stacji Hodowli Roślin w Przebędowie pendimetalina odznacza się skutecznością w zwalczaniu chwastów w plantacjach roślin strączkowych (łubiny), a testowanym preparatem jest Wing P 462,5 EC. Jednak z uwagi na niepewną przyszłość substancji czynnej, mimo przygotowanych dokumentów o poszerzenie rejestracji właściciel herbicydu o takie nie występuje.

Obecnie w naszym kraju zarejestrowane są 22 herbicydy zawierające pendimetalinę, z czego 8 stanowi gotowe mieszaniny fabryczne. Z diflufenikanem są 3 preparaty (1 stanowi mieszaninę trzyskładnikową z chlorotoluronem), z dimetamidem-P są 2 preparaty i po 1 preparacie z chlomazonem, z izoproturonem oraz z pikolinafenem. Czy preparaty pozostaną?

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2016/950 z dnia 15 czerwca 2016 zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia zatwierdzenia dla substancji czynnych, wśród których wymieniona jest pendimetalina z dniem 31 lipca 2017 mija czas dopuszczenia substancji do stosowania. W tym miesiącu Komisja ma podjąć decyzję o ewentualnym odnowieniu dopuszczenia pendymetaliny.

Komisja wskazała, że decyzję odnośnie odnowienia zatwierdzenia lub nie dla pendymetaliny podejmie na podstawie wyników raportu EFSA z grudnia 2016. Zainteresowane kraje członkowskie w raporcie oceny tej substancji czynnej zgłaszały swoje uwagi i w przewadze dotyczyły one metodyki, braku wskazania ilości dla przeprowadzonych prób czy temperatury. Co do sposobu działania substancji zainteresowane kraje i firmy nie zgłaszały uwag. Z raportem zapoznać można się na stronach EFSA.

Podobne, jak pendimetalina pod znakiem zapytania stoją inne substancje czynne. W tym miesiącu na mocy tego samego rozporządzenia Komisja podejmie decyzję odnośnie fenamidonu – substancji czynnej wykorzystywanej m.in. do walki z altelnariozą i zarazą ziemniaka. Fenamidon występuje w 4 preparatach handlowych, jako składnik mieszaniny fungicydu: z fosetylem glinu (III) i z chlorowodorekiem propamokarbu.