Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) podpisali porozumienie o kontynuacji współpracy nadzorowania środków ochrony roślin - ich przemieszczania, wprowadzania do obrotu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi na terytorium naszego kraju.

W porozumieniu określono ramy współpracy obydwu instytucji w zakresie działań podejmowanych w przypadku przywozu nielegalnych, w tym podrobionych środków ochrony roślin. Współpraca obejmuje m.in.: wzajemną pomoc przy wykonywaniu czynności kontrolnych, wymianę informacji oraz doświadczeń dotyczących przywozu środków ochrony roślin z państw trzecich (w tym nielegalnych produktów), dbanie o jednolitą interpretację przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, organizowanie wspólnych szkoleń.

Współdziałanie organów polega także na uczestniczeniu przedstawicieli organów PIORiN i KAS w grupie roboczej ds. zwalczania nielegalnego przemieszczania pestycydów Network of National Competent Authorities fighting the illegal international trade of pesticide (ONIP) działającej przy OECD.