Jak informuje Inspekcja, nadrzędnym celem badań laboratoryjnych środków ochrony roślin jest minimalizacja ryzyka związanego ze stosowaniem preparatów o obniżonej bądź złej jakości.

- Aby zabezpieczyć użytkowników środków ochrony roślin przed ewentualnymi ujemnymi skutkami niewłaściwej jakości środków ochrony roślin, prowadzona kontrola jest ukierunkowana na prewencję, czyli skuteczne wykrywanie możliwie dużej liczby nieprawidłowości w sprzedawanych preparatach, jak i monitoring, mający na celu uzyskanie obrazu krajowej sytuacji w zakresie jakości wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin. W ramach sprawowanego nadzoru w ww. obszarze, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić występowanie w obrocie wyłącznie środków ochrony roślin spełniających normy określone w procesie ich rejestracji – podano.

Ile kontroli pestycydów przeprowadzono?

Zgodnie z opracowanym harmonogramem, rokrocznie pobierane są próbki środków do badań laboratoryjnych.

Oprócz kontroli planowanej, realizuje się również kontrolę interwencyjną, która obejmuje pobór próbek ze środków ochrony roślin, w stosunku do których zaistniało podejrzenie co do nieoryginalności lub niewłaściwej jakości. Ponadto pobór próbek środków ochrony roślin odbywa się w ramach współdziałania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z organami ścigania oraz Krajową Administracją Skarbową – podaje PIORiN.

Co oceniane jest podczas kontroli pestycydów?

Okazuje się, że w trakcie prowadzonych badań określane są podstawowe parametry jakościowe środków ochrony roślin tj. zawartość substancji czynnych, zawartość istotnych zanieczyszczeń, właściwości fizyko - chemiczne oraz w wymaganych przypadkach, inne parametry jakościowe.

Sprawdzana jest również zgodność uzyskanych wyników oznaczeń z wymaganiami określonym w procesie rejestracji środków ochrony roślin.

- W sytuacji stwierdzenia w handlu środków ochrony roślin o niewłaściwej jakości, są one wycofywane z obrotu. Jednocześnie w przypadku negatywnych wyników analiz laboratoryjnych przeprowadzonych na potrzeby kontroli składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin, kontrolowane podmioty w drodze decyzji są obowiązane do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia tych analiz – informuje Inspekcja.