• Już od tego roku rolnicy mogą starać się o realizację ekoschematu:  Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin.
  • Szacowana stawka płatności podstawowej wynosi ok. 292,13 EUR/ha. Stawka będzie modyfikowana jeszcze. 

Płatność zostanie przyznana do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne uprawiane zgodne z metodykami integrowanej produkcji roślin oraz do powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej powierzchni tych upraw. Dlatego zanim rolnik zdecyduje się na realizację tego wariantu powinien się zapoznać z metodykami opracowanymi dla każdego gatunku uprawnego, który chce wdrożyć w ten system. 

 

Metodyki muszą być zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  Dla wielu upraw metodyki są już opracowane, a w nich można wyczytać szczegóły i zalecenia jakie należy spełnić realizując ten system uprawy. Trzeba przestrzegać opracowanych tam wymogów i obowiązków. Metodyki dostępne są na między innymi na stronie internetowej PIORiN. Następnie wszelkie podejmowane w gospodarstwie działania odnotowywać w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin. Z kolei wzór takiego dokumentu znajdziemy na przykład na stronach MRiRW. Oczywiście te dokumenty rolnik musi przechowywać przez okres 3 lat.

Zanim rolnik zdecyduje się także na realizację tego ekoschemtu warto także prześledzić poniższą tabelkę mówiącą o tym, jakich ekoschematów nie można ze sobą łączyć, głównie dlatego że wymogi się zazębiają i pojawiłoby się wówczas podwójne finansowanie. 

Łączenie ekoschematów. Źródło: MRiRW
Łączenie ekoschematów. Źródło: MRiRW

Najpierw jednak szkolenie

Każdy producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP jest zobowiązany ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym lub uzupełniającym (odrębnie w odniesieniu do roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych) oraz posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Taki dokument jest ważny przez 5 lat. Po upływie tego czasu trzeba przejść szkolenie uzupełniające. 

Kolejny krok - jednostka certyfikująca

Producent rolny, który jest zainteresowany prowadzeniem upraw w systemie Integrowanej Produkcji Roślin musi corocznie zgłosić ten fakt podmiotowi certyfikującemu. Musi to wykonać nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin a w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku. Szczegóły dotyczące składania zgłoszeń oraz udziału w systemie IP można uzyskać w jednostkach certyfikujących.

PIORIN na swojej stronie podaje aktualny wykaz podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji. Są to:

  • „PNG” Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce,
  • QA Solutions Sp. z o.o, ul. Józefa Marcika 25E/3, 30-443 Kraków,
  • COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka,
  • Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o., ul. Młynarska 42, 03-171 Warszawa,
  • SGS Polska Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa,
  • TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze,
  • BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków,
  • EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.   ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, 

Źródło: PIORIN, MRiRW