Szkoda, że w łubinach, stanowiących cenne źródło białka paszowego, brakuje zarejestrowanych środków do powschodowego zwalczania chwastów. Rolnicy mogą jedynie skorzystać z dwóch preparatów, przeznaczonych do zwalczania chwastów jednoliściennych. W zasadzie są to dwa środki chwastobójcze, oba oparte są na tej samej substancji czynnej jaką jest fluazyfop-P-butylowy. Są to:

·        Fusilade Forte 150 EC w dawce 0,6 – 2,5 l/ha. Należy stosować niezależnie od gatunku łubinu;

·        Triviko w dawce 0,75 – 3l/ha. Należy stosować niezależnie od gatunku łubinu. 

Natomiast dotychczas nie ma żadnego środka zarejestrowanego do ograniczania zachwaszczenie gatunkami dwuliściennymi w uprawie łubinach.

W uprawach grochu, czy bobiku są zarejestrowane środki do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych.

Przykładowe preparaty do zwalczania chwastów dwuliściennych: 

·        Agro Bentazon 480 SL (bentazon) do odchwaszczania grochu - dawka 2,5-3 l/ha. Należy stosować  przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów czepnych;

·        Corum 502,4 SL (bentazon i imazamoks) stosowany w uprawie grochu w dawce  1 - 1,25 l/ha + adiuwant Olbras 88 EC 1l/ha. Termin stosowania jak wyżej;

·        Pantera 040 EC (chizalofop-P-tefurylowy)  stosowany w uprawie grochu w dawce 1,75-2 l/ha. Termin stosowania jak wyżej;

·        Wolf A 480 SL ( bentazon) - stosowany w uprawie grochu  w dawce 2,5 – 3 l/ha. Należy stosować przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. na początku pojawienia się wąsów. 

Przykładowe preparaty do zwalczania jednoliściennych: 

• Gallant Super 104 EC (haloksyfop-P) do odchwaszczania grochu i bobiku - dawka 0,5 l/ha – 1l/ha. Należy stosować po wschodach rośliny uprawnej i chwastów, niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Przykładowe środki do zwalczania jednoliściennych i dwuliściennych:

·        Perenal 104 EC (haloksyfop-R metylu) – przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych liściennych w uprawie bobiku - dawka 0,5 l/ha – 1 l/ha;

·        Proman 500 SC (metobromuron) – przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych  w bobiku - dawka 3 – 4 l/ha. 

Szkoda, że podane wyżej środki nie zostały zarejestrowane również do stosowania w łubinach.