Jak poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, "projektowana ustawa o ochronie roślin przed agrofagami wprowadza przepisy unijnych rozporządzeń: w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz w sprawie kontroli urzędowych dot. m.in. zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Agrofagi to patogeny (czynniki infekcyjne wywołujące choroby roślin), szkodniki i chwasty obniżające plony roślin uprawnych.

Żaden z klubów podczas I czytania projektów ustaw w czwartek nie zgłosił poprawek. Posłowie podkreślali, że proponowane rozwiązania są istotne, gdyż dotyczą bezpieczeństwa żywności oraz eksportu i importu produktów rolnych.

Są to projekty ustaw, które mają zastąpić regulacje ustawy z grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Obie projektowane regulacje uzupełniają się i dlatego zdaniem m.in. posłanki Doroty Niedzieli (PO-KO) powinny być rozpatrywane razem.

Jak zaznaczył wiceminister, projekty zostały przygotowane przez ministerstwo rolnictwa jeszcze w poprzedniej kadencji i w październiku trafiły do Sejmu, jednak zgodnie z zasadą dyskontynuacji, rząd musiał je ponownie przyjąć i przekazać do parlamentu już w nowej kadencji.

Zagrożenie różnymi pategonami występuje w wielu krajach. Stwierdzenie obecności agrofagów w danym kraju przekłada się na możliwości eksportu płodów rolnych. Przykładem może być tu bakteria, powodująca bakteriozę pierścieniową ziemniaka. Występowanie tej bakterii w Polsce powoduje, że wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej ziemniaki muszą spełniać dodatkowe wymagania fitosanitarne, co istotnie ogranicza polskim ziemniakom dostęp do rynku europejskiego.

Projektowana ustawa zawiera regulacje, których celem jest ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia roślin wykonywane będą - tak jak do tej pory - przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrole m.in. występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Ten organ, tak jak wcześniej, będzie także wydawał decyzje administracyjne w razie stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania.

Wojewódzki inspektor będzie także organem właściwym do prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, który zastąpi rejestr przedsiębiorców, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał świadectwa fitosanitarne eksportowe oraz świadectwa fitosanitarne reeksportowe.

Jak mówił Romanowski, "proponuje się zmianę organizacji laboratoriów Inspekcji i przeniesienie ich ze struktur wojewódzkich, w ramach wojewódzkiej administracji zespołowej na rzecz podległości Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wiąże się to z unijnym przepisem dotyczącym akredytacji analitycznych, które będą obowiązywały od 2022 r. Zmiana organizacji laboratoriów pozwoli ograniczyć koszty akredytacji z ok. 58 mln zł do 19,5 mln , a ich utrzymania z 27 mln zł do 9 mln zł rocznie."